Przetargi.pl
Usługi ogrodnicze

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 864 19 00 , fax. 22 835 06 12
 • Data zamieszczenia: 2020-12-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  ul. Grębałowska
  01-808 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 864 19 00, fax. 22 835 06 12
  REGON: 10858838000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https//zgn-bielany.waw.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa m.st. Warszawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi ogrodnicze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi ogrodnicze w zakresie: Część I Pielęgnacja drzew (około 250 szt.), krzewów (około 400 szt.); wycinka drzew - zgodnie z Decyzjami Marszałka, awaryjna wycinka drzew „wiatrołomów” (około 134 szt.) i wycinka krzewów (około 10 szt.), wywóz gałęzi po nieprzewidzianych zjawiskach atmosferycznych (około 50 m3), na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Część II nasadzenia drzew (około 85 szt.) i krzewów (około 2100 szt.), zakup/montaż siatki ogrodzeniowej (około 800 m2), zakup/montaż palików (około 265 szt.) rekultywacja trawników (około 7000 m2), usuwania chwastów w tym pielenie (około 1150 m2), nawadnianie terenów (około 50 m3), zakup kory (około 130 m3) na terenie zarządzanym przez ZGN Bielany m. st. Warszawy. 3.1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w: 3.1.1. Załączniku nr 1a do SIWZ — „Opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ I 3.1.2. Załączniku nr 1b do SIWZ — „Opis przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ II 3.1.3. Załączniku nr 2 do SIWZ: Istotne postanowienia umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211500-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 12.12.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 12.12.2. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach