Przetargi.pl
Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na 35 drzewach będących pomnikami przyrody zlokalizowanymi na terenie miasta Płocka.

GMINA - MIASTO PŁOCK ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, Stary Rynek 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 243671760
 • Data zamieszczenia: 2023-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA - MIASTO PŁOCK
  Stary Rynek 1
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 243671760
  REGON: 611016086
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na 35 drzewach będących pomnikami przyrody zlokalizowanymi na terenie miasta Płocka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na 35 drzewach będących pomnikami przyrody zlokalizowanymi na terenie miasta Płocka. Zakres miejscowy przedmiotu umowy obejmuje: place, parki, zieleńce oraz inne tereny gminne i Skarbu Państwa, a także tereny będące własnością innych podmiotów, na których te pomniki się znajdują. Zakres prac opracowany został na podstawie uchwały nr 763/XLIII/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na 36 drzewach będących pomnikami przyrody na terenie miasta Płocka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211500-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach