Przetargi.pl
Wykonanie cięć technicznych i pielęgnacyjnych koron drzew rosnących w pasach drogowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Urząd m.st. Warszawy-Urząd Dzielnicy Wawer ogłasza przetarg

 • Adres: 04-713 Warszawa, Żegańska 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd m.st. Warszawy-Urząd Dzielnicy Wawer
  Żegańska 1
  04-713 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 015259663
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wawer.warszawa.pl/vprocurement

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie cięć technicznych i pielęgnacyjnych koron drzew rosnących w pasach drogowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są cięcia pielęgnacyjne obejmujące:a) wycinkę suszu środkowego i obwodowego,b) wycinkę gałęzi chorych, złamanych i zagrażających,c) wycinkę gałęzi kolidujących z infrastrukturą,d) cięcia konarów szkieletowych,e) korektę statyczności korony,f) usunięcie ewentualnych odrostów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211500-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed datą publikacji ogłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zadanie obejmujące swoim zakresem wykonanie pielęgnacji co najmniej 200 szt. drzew na terenie miejskim, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie:• WYKAZU USŁUG, określonego w pkt VII.3.1 SWZ (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ),DOWODÓW, o których mowa w pkt VII.3.2 SWZ, złożonych na wezwanie Zamawiającego.Uwaga:Wykonawca wykazując się doświadczeniem uzyskanym w ramach konsorcjum może się nim wykazać jedynie w takim zakresie w jakim był bezpośrednim wykonawcą części wskazanego zadania.Przez zadanie rozumie się zawartą umowę.2. Wykonawca musi wykazać, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami:a) 1 osobą nadzorującą prace, posiadającą co najmniej:- 3-letnie doświadczenie w nadzorowaniu prac związanych z pielęgnacją drzew,- wykształcenie średnie ogrodnicze lub leśne lub architekturę krajobrazu lub o profilu terenów zieleni,- kurs co najmniej II stopnia (Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew lub Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew lub równoważny np. organizowany przez NOT SITO);b) 2 osobami wykwalifikowanymi do wykonywania prac związanych z pielęgnacją drzew, przy czym każda z nich posiadająca co najmniej:- 3-letnie doświadczenie przy wykonywaniu prac związanych z pielęgnacją drzew,- uprawnienia pilarza,- aktualne zaświadczenie lekarskie uprawniające do pracy na wysokościach powyżej 3 m.c) 1 osobą wykwalifikowaną w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadającą:- świadectwo kwalifikacyjne - wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub Komisję o równorzędnych kwalifikacjach, co SEP - zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych do 1kV,- uprawnienia pilarza,- aktualne zaświadczenie lekarskie uprawniające do pracy na wysokościach powyżej 3 m.- minimum 1 rok doświadczenia przy zabezpieczeniu prac podczas cięcia drzew przy liniach wysokiego napięcia. (może to być osoba spośród personelu wymienionego w lit. b)Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego WYKAZU OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (zał. nr 9 do SWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach