Przetargi.pl
Wykonanie cięć technicznych i pielęgnacyjnych koron drzew rosnących w pasach drogowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Urząd m.st. Warszawy-Urząd Dzielnicy Wawer ogłasza przetarg

 • Adres: 04-713 Warszawa, Żegańska 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd m.st. Warszawy-Urząd Dzielnicy Wawer
  Żegańska 1
  04-713 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 015259663
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie cięć technicznych i pielęgnacyjnych koron drzew rosnących w pasach drogowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są cięcia pielęgnacyjne obejmujące:a) wycinkę suszu środkowego i obwodowego,b) wycinkę gałęzi chorych, złamanych i zagrażających,c) wycinkę gałęzi kolidujących z infrastrukturą,d) cięcia konarów szkieletowych,e) korektę statyczności korony,f) usunięcie ewentualnych odrostów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211500-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach