Przetargi.pl
Utrzymanie roślinności wysokiej na terenie gminy Michałowice – zabiegi chirurgiczne i pielęgnacyjne

Gmina Michałowice ogłasza przetarg

 • Adres: 05-816 Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 350 91 91 , fax. 22 350 91 01
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Michałowice
  Aleja Powstańców Warszawy 1
  05-816 Michałowice, woj. mazowieckie
  tel. 22 350 91 91, fax. 22 350 91 01
  REGON: 01326929000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.michalowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie roślinności wysokiej na terenie gminy Michałowice – zabiegi chirurgiczne i pielęgnacyjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie roślinności wysokiej – wykonywanie zabiegów chirurgicznych i pielęgnacyjnych stosowanych przy zieleni wysokiej na terenach leżących w gminie Michałowice. 2.2. Wymienione prace pielęgnacyjne mają polegać na: 1) wykonywaniu cięć technicznych i pielęgnacyjnych (wraz z zabezpieczaniem ran po cięciach o barwie maskującej rany, nie powodującymi podrażnień tkanek żywych), 2) chirurgii drzew oraz zakładaniu wiązań sztywnych i elastycznych na drzewach rosnących na terenie gminy Michałowice, 3) wycinaniu wskazanych drzew i krzewów z karczowaniem pniaków i/lub frezowaniem pozostałości, 4) eliminacji kolizji z siecią energetyczną, 5) wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych na krzewach, 6) pielęgnacji nasadzeń drzew i krzewów, 7) mulczowanie, zrąbkowanie i mikoryza. 2.3. W ramach cięć pielęgnacyjnych: cięcia formujące, cięcia sanitarne (usuwanie np. martwych i chorych gałęzi, cięcia prześwietlające, formujące, usuwanie odrostów przy pniach). 2.4. W ramach cięć technicznych (eliminacja kolizji z obiektami budowlanymi tj. linie napowietrzne sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz z ruchem drogowym (skrajnia drogi). 2.5. W ramach chirurgii drzew: wiązania linowe, przewiertowe lub opasowe, zabezpieczanie ubytków powierzchniowych i wgłębnych wraz z drenażem – rodzaj wiązania określa inspektor nadzoru. 2.6. Ponadto dodatkowe pogwarancyjne zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz krzewów: uzupełnianie, wymiana i poprawianie palików (Ø 10 cm w wys. 150-200 cm – w miarę potrzeby) i mocowań drzew do palików (paliki przy drzewach mają spełniać swoją funkcję stabilizującą roślinę), uzupełnianie ubytków kory i ziemi pod drzewa i krzewy, pielenie ręczne pod drzewami i krzewami, zasilenie drzew nawozem (2 x w roku „dwie garstki z zagrzebaniem”), oraz strzyżenie koron drzew, odmładzanie krzewów. 2.7. Prace związane z mulczowaniem obejmują: oczyszczenie terenu z resztek po budowlanych, ręczne rozrzucanie sezonowanych zrębek na terenie płaskim na grubość 5 cm, zakup i montaż tożsamych z już istniejącymi płotków zabezpieczających przed rozsypywaniem się zrębek. 2.8. Prace wykonywane będą sukcesywnie w ciągu całego roku, w zależności od potrzeb i według wskazań Zamawiającego, na podstawie „Zlecenia”. 2.9. Prace muszą być zrealizowane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. oraz normami jakościowymi Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew (PTCHD – NOT). 2.10. Uzgodnienia i ewentualne koszty wyłączeń prądu przy pracach wykonywanych w pobliżu sieci energetycznych oraz uzgodnienia i czasowa organizacja ruchu, koszty związane z ewentualnym zajęciem pasa drogowego obciążają Wykonawcę. 2.11. Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.). Prace winny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi normami, uzgodnieniami z Zamawiającym a także zgodnie z harmonogramem prac, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom ciągów pieszo - jezdnych. 2.12. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. drogi dla pieszych, jezdnie). 2.13. Pracownicy Wykonawcy, wykonujący prace na rzecz Zamawiającego, winni być ubrani w estetyczne ubrania robocze, a w przypadku wykonywania robót w pasie drogowym dodatkowo kamizelki odblaskowe. Środki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac, winny: posiadać pozwolenie od Zamawiającego na wjazd na trawniki przyuliczne oraz być oznakowane (logo, pełna nazwa i adres firmy). Zamawiający zobowiązuje się do wydania zezwolenia przed przystąpieniem do realizacji prac. 2.14. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac (dot. m. in. materiału roślinnego oraz ewentualnych uszkodzeń istniejących nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji). 2.15. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres wykonywania prac polisy – ubezpieczenia oferenta od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych prac. 2.16. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (dotyczy wykonawców prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników). 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a (klauzule społeczne) ustawy PZP Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia. 2. Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) osoby wykonujące zabiegi chirurgiczne i pielegnacyjne przy zieleni wysokiej jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w ustawie Kodeks pracy, (chyba, że z odrębnych przepisów wynika, że te osoby nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211500-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach