Przetargi.pl
Dostawy produktów mleczarskich oraz jaj na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 694 61 18 , fax. 22 694 61 21
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Administracji Rządowej
  ul. Powsińska 69/71
  02-903 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 694 61 18, fax. 22 694 61 21
  REGON: 12261725000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy produktów mleczarskich oraz jaj na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich oraz jaj na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 3do SIWZ - Formularzu asortymentowo-cenowym A i B oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ - Istotnych Postanowieniach Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dostawy bądź części dostawy w każdej pozycji asortymentowej. Zakres zamówienia może być pomniejszony do 20% (tj. zrealizowany w 80%) ogólnej wartości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu. Jakość oferowanych przez Wykonawcę produktów winna być najwyższa i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ przywołał nazwy handlowe niektórych produktów odnosząc się do ich wysokiej jakości, tym samym oczekuje zaoferowania produktów z porównywalnym składem (procentowaną zawartością składników). Zamawiający dopuszcza jednocześnie możliwość zaoferowania produktów równoważnych, mając na uwadze powyższe wskazania. Ilekroć w treści SIWZ, w tym, w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w Załączniku nr 3- Formularzu asortymentowo-cenowym A i B, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających produkty równoważne. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie takie, które mają cechy techniczne, jakościowe lub funkcjonalne i użytkowe takie jak te, które zawiera opis przedmiotu zamówienia, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt równoważny winien posiadać wartości odżywcze i skład odpowiadające lub lepsze od wartości odżywczych i składu wskazanych produktów, zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ - Formularzu sortymentowo-cenowym. Wykonawca w załączniku nr 3 do SIWZ– Formularzu asortymentowo-cenowym A i B, w przypadku gdy oferuje produkt równoważny – wpisze słowo „równoważny” i nazwę producenta, nazwę oraz symbol/nr katalogowy oferowanego produktu. Oznaczenie musi wskazywać tylko na jeden produkt. Wykonawca, w przypadku oferowania produktów równoważnych, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą karty (charakterystyki) oferowanych produktów wystawione przez producenta, które zawierać będą opisy produktów. Wszystkie oferowane przez Wykonawcę produkty powinny spełniać wymagania przepisów prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej, w szczególności: a) Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia z dnia 25 sierpnia2006 r., (Dz. U z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.); b) Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach