Przetargi.pl
Usługi w zakresie konserwacji napraw oraz usuwaniu awarii instalacji elektrycznych w nieruchomościach budynkowych i terenach będących 100% własnością m.st Warszawy oraz zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2021 r do dnia 31.12.2022 r.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 864 19 00 , fax. 22 835 06 12
 • Data zamieszczenia: 2020-12-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  ul. Grębałowska
  01-808 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 864 19 00, fax. 22 835 06 12
  REGON: 10858838000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https//zgn-bielany.waw.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa m.st. Warszawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie konserwacji napraw oraz usuwaniu awarii instalacji elektrycznych w nieruchomościach budynkowych i terenach będących 100% własnością m.st Warszawy oraz zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2021 r do dnia 31.12.2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są Usługi w zakresie konserwacji napraw oraz usuwaniu awarii instalacji elektrycznych w nieruchomościach budynkowych i terenach będących 100% własnością m.st Warszawy oraz zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2021 r do dnia 31.12.2022 r. 3.2. Część I : Zamierzenie 1. Usługi w zakresie konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i lokalach zarządzanych przez ZGN Bielany oraz w lokalach mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na terenach nieruchomości gruntowych zarządzanych przez ZGN Bielany wraz z usługą pogotowia elektrycznego w zakresie usuwania awarii elektrycznych na terenie Dzielnicy Bielany. Zamierzenie 2. Usługi w zakresie konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w budynkach wolnostojących-pawilonach z lokalami użytkowymi, w lokalach użytkowych stanowiących 100% własności m.st. Warszawy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na terenach nieruchomości gruntowych zarządzanych przez ZGN Bielany wraz z usługą pogotowia elektrycznego w pawilonach w zakresie usuwania awarii elektrycznych na terenie Dzielnicy Bielany. Część II : Zamierzenie 3. Usługi w zakresie, konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Grębałowskiej 23/25 – siedziba własna ZGN Bielany wraz z usługą pogotowia elektrycznego w zakresie usuwanie awarii elektrycznych w tym obiekcie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50711000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.12.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 11.12.2. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 11.12.3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach