Przetargi.pl
Usługa hotelowo - restauracyjna dla 6-th International Annual Meeting of GDRI Catalyse w terminie 9-13.09.2013r.

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3433151 , fax. 22 3433333
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
  ul. Kasprzaka 44/52 44/52
  01-224 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3433151, fax. 22 3433333
  REGON: 00032604900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichf.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa hotelowo - restauracyjna dla 6-th International Annual Meeting of GDRI Catalyse w terminie 9-13.09.2013r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowo-restauracyjne dla 6th International Annual Meeting of GDRI Catalyse: 6th International Annual Meeting of GDRI Catalyse w dniach od 09.09.2013 (przyjazd wieczorem na kolację) do 13.09.2013 (wyjazd bezpośrednio po śniadaniu). Zamawiający zastrzega sobie prawo podania ostatecznej liczby uczestników oraz liczbę pokoi w danych kategoriach (traktowanych jako 1 os., 2 os., 3 os..) nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem konferencji. Przewidywana liczba uczestników od 60 do 80 osób. Przewidywane są 4 noclegi ze śniadaniami, 3 obiady, 1 kolacja uroczysta, 3 kolacje standardowe oraz 3 całodzienne serwisy kawowe. Wynajem sal na obrady dotyczy trzech dni. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zamówienia, o czym zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę nie później niż na 1 miesiąc przed rozpoczęciem planowanej usługi. Warunki jakie musi spełnić usługodawca podane są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 551200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zorganizowanie max 4 godzinnej wycieczki fakultatywnej o charakterze naukowo - poznawczym w jednostce naukowej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ichf.edu.pl/przetargi/przetargi.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach