Przetargi.pl
Usługi holowania/przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję dla potrzeb KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych. Nr sprawy 76 /2013

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3453103 , fax. 48 3452002
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
  ul. 11 Listopada 37/59 37/59
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 3453103, fax. 48 3452002
  REGON: 67089737900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi holowania/przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję dla potrzeb KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych. Nr sprawy 76 /2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie usługodawców świadczących usługi holowania oraz przewóz pojazdu na parking Wykonawcy lub inne miejsce wskazane przez Policję rowerów, motocykli, części samochodowych i motocyklowych, pojazdów trójkołowych lub czterokołowych, pojazdów samochodowych o masie nieprzekraczającej 550 kg oraz depozytów, pojazdów samochodowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, pojazdów samochodowych o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, a nieprzekraczającej 16T, przyczep oraz naczep, pojazdów samochodowych o masie całkowitej przekraczającej 16T zabezpieczonych przez Policje i na jej koszt oraz holowanie innych pojazdów zleconych przez Policję. Miejscem wykonywania usług jest teren podległy: KWP zs. w Radomiu + KMP Radom część A (zadanie nr 1), KWP zs. w Radomiu + KMP Radom część B (zadanie nr 2), KPP Białobrzegi część A (zadanie nr 3), KPP Białobrzegi część B (zadanie nr 4), KPP Garwolin część A (zadanie nr 5), KPP Gostynin część B (zadanie 6), KPP Grójec część A (zadanie nr 7), KPP Grójec część B (zadanie nr 8), KPP Maków Maz. część A (zadanie nr 9), KPP Maków Maz. część B (zadanie nr 10), KPP Mława część A (zadanie nr 11), KPP Mława część B (zadanie nr 12), KPP Ostrów Maz. część A (zadanie nr 13), KPP Ostrów Maz. część B (zadanie nr 14), KPP Płońsk część B (zadanie nr 15), KPP Przasnysz część A (zadanie 16), KPP Przasnysz część B (zadanie nr 17), KPP Pułtusk część B (zadanie 18), KPP Przysucha część B (zadanie 19), KPP Sierpc część A (zadanie nr 20), KPP Sierpc część B (zadanie nr 21), KPP Szydłowiec część A (zadanie nr 22), KPP Szydłowiec część B (zadanie nr 23), KPP Sokołów Podlaski część B (zadanie nr 24), KPP Węgrów część B (zadanie nr 25), KPP Wyszków część A (zadanie nr 26), KPP Wyszków część B (zadanie nr 27), KPP Zwoleń część A (zadanie nr 28), KPP Zwoleń część B (zadanie nr 29),KPP Żuromin część A (zadanie 30), KPP Żuromin część B (zadanie nr 31), KPP Żyrardów część A (zadanie nr 32), KPP Żyrardów część B (zadanie nr 33), KMP Płock okręg A -część B (Miasto Płock, Gmina Nowy Duninów, Brudzeń Duży, Gmina Stara Biała, Gmina Słupno na zachód od drogi relacji Liszyno-Słupno-Białkowo do granicy Gminy - od strony Miasta Płock, Gmina Radzanowo na zachód od drogi Białkowo-Rogozino-Dźwierzno-Goślice od strony Miasta Płock ) - (zadanie nr 34), KMP Płock okręg B - część A (Gmina Słubice, Gmina Gąbin, Gmina Łąck) ( zadanie nr 35), KMP Płock okręg B - część B (Gmina Słubice, Gmina Gąbin, Gmina Łąck) ( zadanie nr 36), KMP Płock okręg C - część B - (Gmina Drobin, Gmina Staroźreby, Gmina Bielsk oraz Gmina Radzanowo na wschód od drogi Białkowo-Rogozino-Dźwierzno-Goślice) (zadanie nr 37), KMP Płock okręg D -część A (obszar gmin Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów, Bułkowo, obszar gminy Słupno na wschód od drogi relacji Liszno-Słupno-Białkowo) (zadanie nr 38), Płock okręg D -część B (obszar gmin Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów, Bułkowo, obszar gminy Słupno na wschód od drogi relacji Liszno-Słupno-Białkowo) (zadanie nr 39). Wykonawca winien dysponować samochodami specjalnymi umożliwiający usunięcie z drogi i holowanie każdego pojazdu dopuszczonego do ruchu (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym) w zakresie złożonej oferty.Wykonawca winien wypełnić wszystkie pozycje w załącznikach nr 1 - 39 do SIWZ na które składa ofertę z podaniem ich łącznej ceny . Usługi świadczone będą całodobowo we wszystkie dni robocze, świąteczne oraz dni wolne od pracy.Wykonawca musi posiadać oraz dołączyć przed podpisaniem umowy polisę ubezpieczeniową potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w zakresie złożonej oferty. Powyższa polisa musi być obowiązująca przez cały okres realizacji umowy.Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie transportu drogowego wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2007 r. o transporcie drogowym (Dz. U. nr 125 poz. 874 z póź.zm.). Dojazd do miejsca zdarzenia nie może przekroczyć: - 30 min. gdy zdarzenie ma miejsce w odległości do 15 km od siedziby Wykonawcy; - 60 min. gdy zdarzenie ma miejsce w odległości powyżej 15 km od siedziby Wykonawcy licząc od telefonicznego poinformowania Wykonawcy o tym fakcie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach poszczególnych zadań od 1 - 39.Część A ( holowanie na parking oraz przewóz rowerów, motocykli, części samochodowych i motocyklowych, pojazdów trójkołowych lub czterokołowych, pojazdów samochodowych o masie nieprzekraczającej 550 kg oraz depozytów, pojazdów samochodowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony ) Część B ( holowanie na parking pojazdów samochodowych o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, a nieprzekraczającej 16T, przyczep oraz naczep, holowanie na parking pojazdów samochodowych o masie całkowitej przekraczającej 16T). Część A.zadanie nr 1 - KWP zs. w Radomiu + KMP Radom zadanie nr 3 - KPP Białobrzegi zadanie nr 5 - KPP Garwolin zadanie nr 7 - KPP Grójec zadanie nr 9 - KPP Maków Mazowiecki zadanie nr 11 - KPP Mława zadanie nr 13 - KPP Ostrów Mazowiecka zadanie nr 16 - KPP Przasnysz zadanie nr 20 - KPP Sierpc zadanie nr 22 - KPP Szydłowiec zadanie nr 26 - KPP Wyszków zadanie nr 28 - KPP Zwoleń zadanie nr 30 - KPP Żuromin zadanie nr 32 - KPP Żyrardów zadanie nr 35 - KMP Płock okręg B zadanie nr 38 - KMP Płock okręg D Część B. zadanie nr 2 - KWP zs. w Radomiu + KMP Radom zadanie nr 4 - KPP Białobrzegi zadanie nr 6 - KPP Gostynin zadanie nr 8 - KPP Grójec zadanie nr 10 - KPP Maków Mazowiecki zadanie nr 12 - KPP Mława zadanie nr 14 - KPP Ostrów Mazowiecka zadanie nr 15 - KPP Płońsk zadanie nr 17 - KPP Przasnysz zadanie nr 18 - KPP Pułtusk zadanie nr 19 - KPP Przysucha zadanie nr 21 - KPP Sierpc zadanie nr 23 - KPP Szydłowiec zadanie nr 24 - KPP Sokołów Pdl. zadanie nr 25 - KPP Węgrów zadanie nr 27 - KPP Wyszków zadanie nr 29 - KPP Zwoleń zadanie nr 31 - KPP Żuromin zadanie nr 33 - KPP Żyrardów zadanie nr 34 - KMP Płock okręg A zadanie nr 36 - KMP Płock okręg B zadanie nr 37 - KMP Płock okręg C zadanie nr 39 - KMP Płock okręg D
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501181109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach