Przetargi.pl
usuwanie pojazdów z terenu powiatu mławskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Powiat Mławski ogłasza przetarg

 • Adres: 06-500 Mława, ul. Reymonta 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6543409 , fax. 23 6552622
 • Data zamieszczenia: 2014-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Mławski
  ul. Reymonta 6 6
  06-500 Mława, woj. mazowieckie
  tel. 23 6543409, fax. 23 6552622
  REGON: 13037773500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmlawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usuwanie pojazdów z terenu powiatu mławskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja przedmiotu zamówienia polega na całodobowym - 7 dni w tygodniu usuwaniu pojazdów z dróg, z terenu Powiatu mławskiego, w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym poprzez: dojazd do zdarzenia, wyciąganie pojazdu spoza drogi o ile jest to konieczne w celu usunięcia pojazdu z miejsca zdarzenia,załadunek, rozładunek oraz inne czynności związane z załadunkiem i wyładunkiem pojazdu,uprzątnięcie miejsca zdarzenia, holowanie lub przewóz pojazdu na parking wykonawcy,zabezpieczenie pojazdu od chwili przekazania pojazdu przez policję, umożliwienie osobom upoważnionym do dokonywania oględzin na terenie parkingu zabezpieczonego pojazdu, przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części lub innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu do przechowywania pojazdów, przechowywanie pojazdu w taki sposób, by warunki atmosferyczne nie miały bezpośredniego wpływu na jego przechowywanie,wydanie, przekazanie pojazdu osobie upoważnionej do odbioru,inne czynności niewymienione, a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 30.000 Euro, a poniżej kwot określonychw przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501181109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres prowadzenia działalności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatmlawski.pl przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach