Przetargi.pl
Usługi holowania/przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję dla potrzeb KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych. Numer sprawy 59 /15

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3453103 , fax. 48 3452002
 • Data zamieszczenia: 2015-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
  ul. 11 Listopada 37/59 37/59
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 3453103, fax. 48 3452002
  REGON: 67089737900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi holowania/przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję dla potrzeb KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych. Numer sprawy 59 /15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wyłonienie usługodawców świadczących usługi holowania oraz przewóz pojazdu na parking Wykonawcy lub inne miejsce wskazane przez Policję rowerów, motocykli, części samochodowych i motocyklowych, pojazdów trójkołowych lub czterokołowych, pojazdów samochodowych o masie nieprzekraczającej 550 kg oraz depozytów, pojazdów samochodowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, pojazdów samochodowych o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, a nieprzekraczającej 16T, przyczep oraz naczep, pojazdów samochodowych o masie całkowitej przekraczającej 16T zabezpieczonych przez Policje i na jej koszt oraz holowanie innych pojazdów zleconych przez Policję. Miejscem wykonywania usług jest teren podległy: KPP Białobrzegi część A (zadanie nr 1), KPP Garwolin część A (zadanie nr 2), KPP Gostynin część A (zadanie 3), KPP Grójec część A (zadanie nr 4), KPP Kozienice część A (zadanie nr 5), KPP Maków Maz. część A (zadanie nr 6), KMP Płock okręg A część A Miasto Płock, Gmina Nowy Duninów, Brudzeń Duży, Gmina Stara Biała, Gmina Słupno na zachód od drogi relacji Liszyno-Słupno-Białkowo do granicy Gminy - od strony Miasta Płock, Gmina Radzanowo na zachód od drogi Białkowo-Rogozino-Dźwierzno-Goślice od strony Miasta Płock (zadanie nr 7), KMP Płock okręg B część A Gmina Słubice, Gmina Gąbin, Gmina Łąck (zadanie nr 8), KMP Radom część A (zadanie nr 9), KPP Przysucha część A (zadanie nr 10), KPP Przasnysz część A (zadanie nr 11), KPP Płońsk część A (zadanie nr 12), KPP Sochaczew część A (zadanie nr 13), KPP Sokołów Podl. część A (zadanie nr 14), KPP Węgrów część A (zadanie nr 15), KPP Wyszków część A (zadanie nr 16), KPP Zwoleń część A (zadanie nr 17), KPP Żyrardów część A (zadanie nr 18), KPP Żuromin część A (zadanie nr 19), KPP Białobrzegi część B (zadanie nr 20), KPP Garwolin część B (zadanie nr 21), KPP Gostynin część B (zadanie nr 22), KPP Grójec część B (zadanie nr 23), KPP Kozienice część B (zadanie nr 24), KPP Łosice część B (zadanie nr 25), KPP Maków Maz. część B (zadanie nr 26), KMP Ostrołęka część B (zadanie nr 27), KPP Ostrów Maz. część B (zadanei nr 28), KMP Płock okręg A część B Miasto Płock, Gmina Nowy Duninów, Brudzeń Duży, Gmina Stara Biała, Gmina Słupno na zachód od drogi relacji Liszyno-Słupno-Białkowo do granicy Gminy - od strony Miasta Płock, Gmina Radzanowo na zachód od drogi Białkowo-Rogozino-Dźwierzno-Goślice od strony Miasta Płock (zadanie nr 29), KMP Płock okręg B część B Gmina Słubice, Gmina Gąbin, Gmina Łąck (zadanie nr 30), KMP Płock okręg C część B Gmina Drobin, Gmina Staroźreby, Gmina Bielsk oraz Gmina Radzanowo na wschód od drogi Białkowo-Rogozino-Dźwierzno-Goślice (zadanie nr 31), KMP Płock okręg D część B obszar gmin Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów, Bułkowo, obszar gminy Słupno na wschód od drogi relacji Liszno-Słupno-Białkowo (zadanie nr 32), KMP Radom część B (zadanie nr 33), KPP Przasnysz część B (zadanie nr 34), KPP Płońsk część B (zadanie nr 35), KPP Pułtusk część B (zadanie nr 36), KPP Sochaczew część B (zadanie nr 37), KPP Sokołów Podl. część B (zadanie nr 38), KPP Węgrów część B (zadanie nr 39), KPP Wyszków część B (zadanie nr 40), KPP Zwoleń część B (zadanie nr 41), KPP Żyrardów część B (zadanie nr 42). Wymagania ogólne:Wykonawca winien dysponować samochodami specjalnymi umożliwiający usunięcie z drogi i holowanie pojazdu dopuszczonego do ruchu (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym) w zakresie złożonej oferty w tym:dla zadań nr:1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42 - co najmniej 1 (jednym) pojazdem pomocy drogowej tj. posiadającym wpis w dowodzie rejestracyjnym z którego wynika, że jest to pojazd specjalny o przeznaczeniu pomocy drogowej ( kod ITS 504 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1727) dla zadań nr 4,9,23 i 33 - co najmniej 2 (dwoma) pojazdami pomocy drogowej tj. posiadającymi wpis w dowodzie rejestracyjnym z którego wynika, że jest to pojazd specjalny o przeznaczeniu pomocy drogowej (kod ITS 504 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1727) Wykonawca winien wypełnić wszystkie pozycje wykazu usług - cennika ( załączniki 1 - 42 do siwz ) na które składa ofertę z podaniem ich łącznej ceny . Cena za 1 km transportu uwzględnia zarówno koszt dojazdu do miejsca zdarzenia jak i koszt transportu z miejsca zdarzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz powrót pojazdu Wykonawcy do bazy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą iloczyn przejechanych km od miejsca zdarzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i ceny jednostkowej wynikającej z oferty Wykonawcy oraz za załadunek i rozładunek pojazdu. Usługi świadczone będą całodobowo we wszystkie dni robocze, świąteczne oraz dni wolne od pracy. Wykonawca musi posiadać oraz dołączyć przed podpisaniem umowy polisę ubezpieczeniową potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w zakresie złożonej oferty. Powyższa polisa musi być obowiązująca przez cały okres realizacji umowy. W przypadku gdy posiadana już przez Wykonawcę polisa ubezpieczeniowa traci swą ważność w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobligowany będzie do złożenia ( najpóźniej w dniu utraty ważności polisy ) nową polisę ubezpieczeniową obejmującą pozostały okres realizacji zamówienia. Okres realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2016r. za wyjątkiem zadań nr: 2,4,5,7,9,14,23,33 i 35 gdzie umowy winny obowiązywać od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne zadania ( załączniki 1 - 42 do siwz ) . Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2011 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1414 ze zm.) lub odpowiadające mu ważne uprawnienia (licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Czas dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz podjecie czynności związanych z holowaniem nie może być dłuższy niż 60 minut licząc od momentu telefonicznego poinformowania wykonawcy o tym fakcie . KOD CPV - Wspólny Słownik Zamówień: 50118110 - 9. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach poszczególnych zadań: liczba części zamówienia - 42 Część A ( holowanie na parking motocykli, rowerów, części samochodowych i motocyklowych, pojazdów trójkołowych lub czterokołowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 550 kg i depozytów ) Część B ( holowanie na parking pojazdów powyżej 3,5 tony, a nieprzekraczających 16 ton, przyczep oraz naczep ) Część A zadanie nr 1 - KPP Białobrzegi zadanie nr 2 - KPP Garwolin zadanie nr 3 - KPP Gostynin zadanie nr 4 - KPP Grójec zadanie nr 5 - KPP Kozienice zadanie nr 6 - KPP Maków Mazowiecki zadanie nr 7 - KMP Płock okręg A zadanie nr 8 - KMP Płock okręg B zadanie nr 9 - KMP Radom zadanie nr 10 - KPP Przysucha zadanie nr 11 - KPP Przasnysz zadanie nr 12 - KPP Płońsk zadanie nr 13 - KPP Sochaczew zadanie nr 14 - KPP Sokołów Podlaski zadanie nr 15 - KPP Węgrów zadanie nr 16 - KPP Wyszków zadanie nr 17 - KPP Zwoleń zadanie nr 18 - KPP Żyrardów zadanie nr 19 - KPP Żuromin Część B zadanie nr 20 - KPP Białobrzegi zadanie nr 21 - KPP Garwolin zadanie nr 22 - KPP Gostynin zadanie nr 23 - KPP Grójec zadanie nr 24 - KPP Kozienice zadanie nr 25 - KPP Łosice zadanie nr 26 - KPP Maków Maz. zadanie nr 27 - KMP Ostrołęka zadanie nr 28 - KPP Ostrów Maz. zadanie nr 29 - KMP Płock okręg A zadanie nr 30 - KMP Płock okręg B zadanie nr 31 - KMP Płock okręg C zadanie nr 32 - KMP Płock okręg D zadanie nr 33 - KMP Radom zadanie nr 34 - KPP Przasnysz zadanie nr 35 - KPP Płońsk zadanie nr 36 - KPP Pułtusk zadanie nr 37 - KPP Sochaczew zadanie nr 38 - KPP Sokołów Podlaski zadanie nr 39 - KPP Węgrów zadanie nr 40 - KPP Wyszków zadanie nr 41 - KPP Zwoleń zadanie nr 42 - KPP Żyrardów Termin realizacji zamówienia - od daty wskazanej poniżej w ramach poszczególnych zadań do dnia 31.12.2016r. Zadanie 1 - termin obowiązywania umowy od dnia zawarcia umowy zadanie 2 - termin obowiązywania umowy nie wcześniej niż od dnia 01.01.2016 roku zadanie 3 - termin obowiązywania umowy nie wcześniej niż zadanie 4 - termin obowiązywania umowy nie wcześniej niż od dnia 01.01.2016 roku zadanie 5 - termin obowiązywania umowy nie wcześniej niż od dnia 01.01.2016 roku zadanie 6 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 7 - termin obowiązywania umowy nie wcześniej niż od dnia 01.01.2016 roku zadanie 8 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 9 - termin obowiązywania umowy nie wcześniej niż od dnia 01.01.2016 roku zadanie 10 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 11 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 12 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 13 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 14 - termin obowiązywania umowy nie wcześniej niż od dnia 01.01.2016 roku zadanie 15 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 16 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 17 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 18 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 20 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 21 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 22 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 23 - termin obowiązywania umowy nie wcześniej niż od dnia 01.01.2016 roku zadanie 24 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 25 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 26 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 27 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 28 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 29 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 30 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 31 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 32 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 33 - termin obowiązywania umowy nie wcześniej niż od dnia 01.01.2016 roku zadanie 34 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 35 - termin obowiązywania umowy nie wcześniej niż od dnia 01.01.2016 roku zadanie 36 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 37 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 38 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 39 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 40 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 41 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy zadanie 42 - termin obowiązywania od dnia zawarcia umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501181109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas dojazdu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach