Przetargi.pl
Całodobowe (przez 7 dni w tygodniu) usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego w przypadkach określonych w art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. Poz. 1137 z późn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów.

Zarząd Powiatu w Szydłowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6171008 , fax. 048 6171061
 • Data zamieszczenia: 2015-04-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Szydłowcu
  pl. M. Konopnickiej 7 7
  26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie
  tel. 048 6171008, fax. 048 6171061
  REGON: 67022285900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=1&x=1
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowe (przez 7 dni w tygodniu) usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego w przypadkach określonych w art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. Poz. 1137 z późn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest: całodobowe (przez 7 dni w tygodniu) usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego w przypadkach określonych w art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. Poz. 1137 z późn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące zadania: 1.1.1. zadanie I: Usuwanie i przechowywanie rowerów, motorowerów, motocykli i innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. 1. Usunięcie roweru lub motoroweru - 16 sztuk, - liczba dób przechowywania - 3 , - odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu -3, - odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 3, 2. Usunięcie motocykla - 10 sztuk, - liczba dób przechowywania - 3, - odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 3, - odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 3, 3. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 60 sztuk, - liczba dób przechowywania - 3, - odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 14, - odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 14 1.1.2. zadanie II: Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t., z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne 1. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t -6 sztuk, - liczba dób przechowywania - 3, - odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 3, - odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 3, 2. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 6 sztuk, - liczba dób przechowywania - 3, - odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 3, - odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 3, 3. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie powyżej 16 t - 6 sztuk, - liczba dób przechowywania - 3, - odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 3, - odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 3, 1.1.3. zadanie III: Usuwanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne- 3 sztuki - liczba dób przechowywania - 3, - odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 3, - odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu - 3, Rzeczywista ilość zleconych usług uwarunkowana będzie od faktycznych potrzeb w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 1.2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych; Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia. 1.3 Zakres usługi przewozu, holowania, parkowania pojazdu, we wszystkich zadaniach, w szczególności obejmuje: 1. dojazd do miejsca zdarzenia w ciągu max. 90 min. od wydania dyspozycji przez funkcjonariuszy lub pracownika uprawnionego podmiotu wymienionego w art. 130 a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w formie pisemnej (w tym w formie faxu) lub ustnej (w tym telefonicznie); dyspozycja złożona ustnie powinna być potwierdzona w formie pisemnej, 2. przygotowanie pojazdu i jego elementów do załadunku, 3. załadunek pojazdu (części pojazdu) na lawetę lub zestaw holujący, 4. uprzątnięcie miejsca zdarzenia, 5. holowanie lub przewóz pojazdu na parking pozostający w dyspozycji Oferenta , 6. rozładunek i parkowanie pojazdu na parkingu pozostającym w dyspozycji Oferenta, 7. przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części lub innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu do przechowywania pojazdów, 8. naliczenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu lub kosztów odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie ze stawkami określonymi w obowiązującej Uchwale Rady Powiatu Szydłowieckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz poinformowanie o ich wysokości właściciela lub osobę uprawnioną, zgłaszającą się po odbiór pojazdu, 9. wydanie pojazdu właścicielowi lub osobie uprawnionej po okazaniu potwierdzenia dokonania opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu na konto Zamawiającego wg stawek ustanowionych w obowiązującej Uchwale Rady Powiatu Szydłowieckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, 10. umożliwienie osobom upoważnionym dokonywania oględzin zabezpieczonego pojazdu, 11. w terminie do 5 dnia każdego miesiąca przedstawianie w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu (Wydział Komunikacji i Transportu) wykazu pojazdów umieszczonych na parkingu strzeżonym w miesiącu poprzednim, z wyszczególnieniem: trybu usunięcia, daty umieszczenia, właściciela pojazdu (imię, nazwisko, adres zamieszkania), marki pojazdu, numeru rejestracyjnego, numeru VIN oraz daty odbioru przez właściciela oraz kopii dyspozycji usunięcia pojazdu poświadczonej za zgodność z oryginałem, 12. powiadamianie Zamawiającego oraz podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu o nieodebraniu pojazdu z parkingu w terminie trzech miesięcy od usunięcia, nie później jednak niż trzeciego dnia po upływie tego terminu, 13. poinformowanie użytkownika usuniętego pojazdu o warunkach jego przechowywania i odbioru (np. poprzez wręczenie ulotki informacyjnej). 1.4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie: 1. Wykonać każdą dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi (całodobowo przez 7 dni w tygodniu),wydaną przez uprawniony organ w trybie art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj., Dz. U. z 2012r., Poz. 1137 z późn.) i umieścić go na prowadzonym parkingu strzeżonym. 2. Przechowywać na parkingu strzeżonym pojazdy usunięte z dróg na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 143, poz. 846), 3. Zapewnić przybycie na miejsce zdarzenia w maksymalnym czasie do 90 min. od chwili powiadomienia Wykonawcy o zdarzeniu, 4. Usunąć pojazd z drogi i przekazać go na parking strzeżony po otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu od uprawnionych podmiotów. Na polecenie podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, w przypadku ustania przyczyny jego usunięcia, Wykonawca odstąpi od usunięcia pojazdu, 5. Przechowywać pojazdy na parkingu strzeżonym do czasu ich obioru przez właściciela lub osobę do tego upoważnioną. 6. Świadczyć usługi pojazdami do tego przeznaczonymi 7. Zabezpieczyć prawidłowe utrzymywanie pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi 8. Przedstawić w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, do 5 dnia każdego miesiąca, wykaz pojazdów umieszczonych na parkingu strzeżonym w miesiącu poprzednim, z wyszczególnieniem: trybu usunięcia, daty umieszczenia, właściciela pojazdu (imię, nazwisko, adres zamieszkania), marki pojazdu, numeru rejestracyjnego, numeru VIN oraz daty odbioru przez właściciela oraz kopii dyspozycji usunięcia pojazdu poświadczonej za zgodność z oryginałem, 9. O nieodebraniu pojazdu z parkingu powiadamiać Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, nie później niż trzeciego dnia, od dnia upływu 3 miesięcy od umieszczenia na parkingu pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, 10. Uporządkować miejsce, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd, z wyjątkiem konieczności użycia specjalistycznego sprzętu znajdującego się w pojazdach do tego przystosowanych (np. Straży Pożarnej itp.), bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat. 1.5. Wymagania dotyczące parkingu: Zadanie Nr 1 - parking strzeżony z całodobowym dozorem, - oświetlony, - ogrodzony - ogrodzenie parkingu trwałe np.: betonowe lub metalowe, - nawierzchnia parkingu powinna być utwardzona, - swobodny dostęp do pojazdów, - parking powinien mieć wydzielone stanowiska postojowe dla pojazdów w ilościach: a) motorowery-3 szt. b) motocykle -3 szt. c) pojazdy do 3,5 tony - 10 szt. Zadanie Nr 2 - parking strzeżony z całodobowym dozorem, - oświetlony, - ogrodzony - ogrodzenie parkingu trwałe np.: betonowe lub metalowe, - nawierzchnia parkingu powinna być utwardzona, - swobodny dostęp do pojazdów, - parking powinien mieć wydzielone stanowiska postojowe dla pojazdów w ilościach: a) pojazdy do 7,5 tony- 2 szt. b) pojazdy do 16 ton -2 szt. c) pojazdy do 40 ton-2 szt. - parking powinien posiadać miejsce wydzielone do przetrzymywania pojazdów z wyciekiem oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych, - zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozorującej, Zadanie Nr 3 - parking strzeżony z całodobowym dozorem, - oświetlony, - ogrodzony - ogrodzenie parkingu trwałe np.: betonowe lub metalowe, - nawierzchnia parkingu powinna być utwardzona, - swobodny dostęp do pojazdów, - parking powinien mieć wydzielone dwa stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Stanowisko postojowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinno spełniać poniższe wymagania: a) nie powinno być usytuowane w zagłębieniach terenu, na terenie podmokłym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od rowów, studzienek i urządzeń melioracyjnych; b) powinno mieć odrębny, szczelny system odwadniania, zaopatrzony w urządzenia do zbierania i neutralizacji wycieków substancji niebezpiecznych. c) nawierzchnia stanowiska postojowego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinna być utwardzona, nienasiąkliwa oraz zapobiegająca przenikaniu materiałów niebezpiecznych do gruntu, urządzeń wodnych i wód. d) ukształtowanie nawierzchni stanowiska postojowego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinno uniemożliwiać rozprzestrzenianie się ewentualnego rozlewiska materiałów niebezpiecznych poza terenem stanowiska. e) do stanowiska postojowego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinien być zapewniony dojazd o parametrach technicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe. f) parking powinien być usytuowany w odległości nie mniejszej niż: - 30 m od stanowisk postojowych dla innych pojazdów, urządzeń inżynieryjnych niezwiązanych z parkingiem oraz budynków, z wyłączeniem obiektów, o których mowa w pkt. 3 - 40 m. od lasu o powierzchni powyżej 3ha, gazociągów wysokiego ciśnienia i torów kolejowych; - 300 m od budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi ,ujęć wody, studni publicznych, urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody. - zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozorującej, - dysponowaniu, w okresie realizacji zamówienia pojazdem specjalnym typu laweta do transportu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. g) parking, powinien być wyposażony w: 1) odpowiednie znaki drogowe oraz znaki informacyjno-ostrzegawcze; 2) sprzęt przeciwpożarowy, w szczególności: - gaśnicę przewoźną 25 kg proszkową lub CO2, - dwie gaśnice proszkowe 6 kg, - 2 koce gaśnicze, - skrzynię zawierającą co najmniej 1 m3 piasku, - substancje i materiały neutralizujące i pochłaniające; 3) dostęp do bieżącej wody. Uwagi ogólne: a) doba rozpoczyna się z chwilą umieszczenia pojazdu na parkingu, b) pojazd będzie przechowywany na parkingu strzeżonym do czasu jego odbioru przez właściciela lub osobę przez niego upoważnioną, c) wydanie pojazdu usuniętego w trybie art 130a nastąpi po okazaniu dowodu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie lub gdy jest to wymagane, zezwolenia wydanego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, d) pojazd usunięty w trybie określonym w art. 130a ustawy i nieodebrany przez właściciela lub osobę uprawnioną w terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia pozostaje na parkingu do czasu zakończenia postępowania sądowego w sprawie przepadku pojazdu na rzecz powiatu, e) wykonawca będzie naliczał wysokość opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie w wysokości określanej w ofercie i w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501181109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas dojazdu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=1&x=1
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach