Przetargi.pl
Usuwanie w latach 2016-2017 pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne z drogi oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym

Starostwo Powiatowe w Sierpcu ogłasza przetarg

 • Adres: 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2754648, 2758918 , fax. 024 2754806
 • Data zamieszczenia: 2015-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Sierpcu
  ul. Świętokrzyska 2a 2a
  09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
  tel. 024 2754648, 2758918, fax. 024 2754806
  REGON: 61101920000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie w latach 2016-2017 pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne z drogi oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi usunięcia z dróg publicznych na terenie powiatu sierpeckiego oraz parkowania pojazdów, o których mowa w art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), przy czym są to wyłącznie pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501181109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sierpc.starostwo.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach