Przetargi.pl
Usługi holowania/przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję dla potrzeb KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych. Numer sprawy 10 /15

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3453103 , fax. 48 3452002
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
  ul. 11 Listopada 37/59 37/59
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 3453103, fax. 48 3452002
  REGON: 67089737900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi holowania/przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję dla potrzeb KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych. Numer sprawy 10 /15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie usługodawców świadczących usługi holowania oraz przewóz pojazdu na parking Wykonawcy lub inne miejsce wskazane przez Policję rowerów, motocykli, części samochodowych i motocyklowych, pojazdów trójkołowych lub czterokołowych, pojazdów samochodowych o masie nieprzekraczającej 550 kg oraz depozytów, pojazdów samochodowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, pojazdów samochodowych o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, a nieprzekraczającej 16T, przyczep oraz naczep, pojazdów samochodowych o masie całkowitej przekraczającej 16T zabezpieczonych przez Policje i na jej koszt oraz holowanie innych pojazdów zleconych przez Policję. Miejscem wykonywania usług jest teren podległy: KPP Białobrzegi część A (zadanie nr 1), KPP Gostynin część A (zadanie nr 2), KPP Lipsko część A (zadanie 3), KPP Łosice część A (zadanie nr 4), KPP Maków Maz. część A (zadanie nr 5), KMP Ostrołęka część A (zadanie nr 6), KPP Ostrów Maz. część A (zadanie nr 7), KMP Płock okręg B część A Gmina Słubice, Gmina Gąbin, Gmina Łąck (zadanie nr 8), KPP Przasnysz część A (zadanie nr 9), KPP Pułtusk część A (zadanie nr 10), KMP Siedlce część A (zadanie nr 11), KPP Wyszków część A (zadanie nr 12), KPP Zwoleń część A (zadanie nr 13), KPP Białobrzegi część B (zadanie nr 14), KPP Garwolin część B (zadanie nr 15), KPP Gostynin część B (zadanie nr 16), KPP Kozienice część B (zadanie nr 17), KPP Lipsko część B (zadanie nr 18), KPP Łosice część B (zadanie nr 19), KPP Maków Maz. część B (zadanie nr 20), KMP Ostrołęka część B (zadanie nr 21), KPP Ostrów Maz. część B (zadanie nr 22), KMP Płock okręg A część B Miasto Płock, Gmina Nowy Duninów, Brudzeń Duży, Gmina Stara Biała, Gmina Słupno na zachód od drogi relacji Liszyno-Słupno-Białkowo do granicy Gminy - od strony Miasta Płock, Gmina Radzanowo na zachód od drogi Białkowo-Rogozino-Dźwierzno-Goślice od strony Miasta Płock (zadanie nr 23), KMP Płock okręg B część B Gmina Słubice, Gmina Gąbin, Gmina Łąck (zadanie nr 24), KMP Płock okręg C część B Gmina Drobin, Gmina Staroźreby, Gmina Bielsk oraz Gmina Radzanowo na wschód od drogi Białkowo-Rogozino-Dźwierzno-Goślice (zadanie nr 25), KMP Płock okręg D część B obszar gmin Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów, Bułkowo, obszar gminy Słupno na wschód od drogi relacji Liszno-Słupno-Białkowo (zadanie nr 26), KPP Przasnysz część B (zadanie nr 27), KPP Pułtusk część B (zadanie nr 28), KPP Sierpc część B (zadanie nr 29), KPP Sokołów Podl. część B (zadanie nr 30), KPP Węgrów część B (zadanie nr 31), KPP Wyszków część B (zadanie nr 32), KPP Zwoleń część B (zadanie nr 33), KPP Żuromin część B (zadanie nr 34). Wykonawca winien dysponować samochodami specjalnymi umożliwiający usunięcie z drogi i holowanie pojazdu dopuszczonego do ruchu (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym) w zakresie złożonej oferty. Wykonawca winien wypełnić wszystkie pozycje wykazu usług - cennika ( załączniki 1 -34 do siwz ) na które składa ofertę z podaniem ich łącznej ceny. Usługi świadczone będą całodobowo we wszystkie dni robocze, świąteczne oraz dni wolne od pracy. Wykonawca musi posiadać oraz dołączyć przed podpisaniem umowy polisę ubezpieczeniową potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w zakresie złożonej oferty. Powyższa polisa musi być obowiązująca przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2011 roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1414 ze zm.) lub odpowiadające mu ważne uprawnienia (licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Czas dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz podjecie czynności związanych z holowaniem nie może być dłuższy niż 60 minut licząc od momentu telefonicznego poinformowania wykonawcy o tym fakcie. KOD CPV - Wspólny Słownik Zamówień: 50118110 - 9. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach poszczególnych zadań: liczba części zamówienia - 34. Część A ( holowanie na parking motocykli, rowerów, części samochodowych i motocyklowych, pojazdów trójkołowych lub czterokołowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 550 kg i depozytów ). Część B ( holowanie na parking pojazdów samochodowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a nieprzekraczających 16 ton, przyczep oraz naczep ). Część A, zadanie nr 1 - KPP Białobrzegi część A, zadanie nr 2 - KPP Gostynin część A, zadanie nr 3 - KPP Lipsko część A,zadanie nr 4 - KPP Łosice część A, zadanie nr 5 - KPP Maków Maz. część A, zadanie nr 6 - KMP Ostrołęka część A, zadanie nr 7 - KPP Ostrów Maz. część A, zadanie nr 8 - KMP Płock okręg B część A Gmina Słubice, Gmina Gąbin, Gmina Łąck, zadanie nr 9 - KPP Przasnysz część A, zadanie nr 10 - KPP Pułtusk część A, zadanie nr 11 - KMP Siedlce część A, zadanie nr 12 - KPP Wyszków część A, zadanie nr 13 - KPP Zwoleń część A, Część B, zadanie nr 14 - KPP Białobrzegi część B, zadanie nr 15 - KPP Garwolin część B, zadanie nr 16 - KPP Gostynin część B, zadanie nr 17 - KPP Kozienice część B, zadanie nr 18 - KPP Lipsko część B, zadanie nr 19 - KPP Łosice część B, zadanie nr 20 - KPP Maków Maz. część B, zadanie nr 21 - KMP Ostrołęka część B, zadanie nr 22 - KPP Ostrów Maz. część B, zadanie nr 23 - KMP Płock okręg A część B Miasto Płock, Gmina Nowy Duninów, Brudzeń Duży, Gmina Stara Biała, Gmina Słupno na zachód od drogi relacji Liszyno-Słupno- Białkowo do granicy Gminy - od strony Miasta Płock, Gmina Radzanowo na zachód od drogi Białkowo -Rogozino -Dźwierzno -Goślice od strony Miasta Płock, zadanie nr 24 - KMP Płock okręg B część B Gmina Słubice, Gmina Gąbin, Gmina Łąck, zadanie nr 25 - KMP Płock okręg C część B Gmina Drobin, Gmina Staroźreby, Gmina Bielsk oraz Gmina Radzanowo na wschód od drogi Białkowo- Rogozino- Dźwierzno- Goślice, zadanie nr 26 - KMP Płock okręg D część B obszar gmin Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów, Bułkowo, obszar gminy Słupno na wschód od drogi relacji Liszno- Słupno, Białkowo, zadanie nr 27 - KPP Przasnysz część B, zadanie nr 28 - KPP Pułtusk część B, zadanie nr 29 - KPP Sierpc część B, zadanie nr 30 - KPP Sokołów Podlaski część B, zadanie nr 31 - KPP Węgrów część B, zadanie nr 32 - KPP Wyszków część B, zadanie nr 33 - KPP Zwoleń część B, zadanie nr 34 - KPP Żuromin część B. Termin realizacji zamówienia - od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2016r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501181109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas dojazdu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach