Przetargi.pl
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb MWOMP z siedzibą w Płocku i Oddziałów MWOMP w Warszawie i w Radomiu.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 2678452 , fax. 24 2628842
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
  ul. Kolegialna 17 17
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 2678452, fax. 24 2628842
  REGON: 00030156900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mwomp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb MWOMP z siedzibą w Płocku i Oddziałów MWOMP w Warszawie i w Radomiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy Części. Części I - Zakres przedmiotu zamówienia dla MWOMP z siedzibą w Płocku - zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej. Części II - Zakres przedmiotu zamówienia dla MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - zawiera Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej. Części III - Zakres przedmiotu zamówienia dla MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu - zawiera Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mwomp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach