Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych specjalistycznych

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4735145 , fax. 022 6131992
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
  ul. Bursztynowa 2 2
  04-749 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4735145, fax. 022 6131992
  REGON: 01066985300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mssw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych specjalistycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów opatrunkowych specjalistycznych, w asortymencie i ilościach wykazanych w załączonych do SIWZ Formularzach Cenowych. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 26 grup zadaniowych. Podaną ilość przedmiotu zamówienia należy traktować jako szacunkową, wstępną niezbędną do przeprowadzenia postępowania. Ostateczna wielkość przedmiotu zamówienia uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy. 3. Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych zadań. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie poszczególnych zadań. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 6. Oferowany w prowadzonym postępowaniu asortyment (wymieniony w Formularzach Cenowych) musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu w placówkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 7. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do dnia i godziny składania ofert oferowany asortyment w ilościach - dla pozycji których jednostką miary w Formularzu Cenowym są sztuki - 2 sztuki każdego rozmiaru, - dla pozycji których jednostką miary w Formularzu Cenowym są opakowania - 1 opakowanie każdego rozmiaru. Każdy produkt musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu handlowym. Każdy produkt należy opisać nieścieralnym pisakiem - którego zadania i której pozycji dotyczy oraz nazwą Wykonawcy. Próbki należy dostarczyć w oddzielnym opakowaniu opatrzonym danymi Wykonawcy oraz napisem Próbki do przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych specjalistycznych - Znak sprawy D-24/N/16. 8. Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów opisanych w rozdziale XVI niniejszej SIWZ. 9. Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 10. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 60 dni. 11. Podwykonawstwo: a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. b) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. c) Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 12. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mssw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach