Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych (pakiet nr 4 i nr 5 unieważnione w poprzednim postępowaniu)

Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Warsztatowa 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 770 93 08 , fax. 22 770 93 08
 • Data zamieszczenia: 2016-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.
  ul. Warsztatowa 1 1
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 22 770 93 08, fax. 22 770 93 08
  REGON: 01064867300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych (pakiet nr 4 i nr 5 unieważnione w poprzednim postępowaniu)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 1 1) Jałowa resorbująca się gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym 7-8cm x 5 cm x1mm x 1 szt.- 60op. 2) Jałowa resorbująca się gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym 7-8cm x 5 cm x1cm x 1 szt. - 75op. Pakiet nr 2 1) Przylepiec chirurgiczny na tkaninie typu Polovis Plus; 2,5cm x 9,1-9,2 m; 1 szt. -500op. 2) Plaster opatrunkowy włókninowy 1m x 8cm; 1 szt. -50op. 3) przezroczysty opatrunek z PU z wycięciem do kaniul obwodowych ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem z 3-ch stron, 7 x 8 cm, 2 szerokie min. 2 cm aplikatory z ramką, metką i 2 paskami mocującym z mocnej rozciągliwej włókniny, szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka), klej akrylowy naniesiony w siateczkę; 1 szt. - 200op. 4) przezroczysty opatrunek z PU z wycięciem do cewników centralnych ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem z 3-ch stron, 8,5x11,5 cm cm, 2 szerokie min. 2,5-3,5 cm aplikatory z ramką, metką i 2 paskami mocującym z mocnej rozciągliwej włókniny, szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka), klej akrylowy naniesiony w siateczkę; 1 szt. - 100op. 5) Przylepiec chirurgiczny ( opis: wykonany z delikatnej, miękkiej włókniny, z klejem hipoalergicznym, nie powodujący odparzeń, posiadający właściwości klejące, łatwy w usuwaniu typu Transpore White); 2,5cm x 9m do 9,20 m x 1 szt. -175op. 6) Przylepiec chirurgiczny ( opis: wykonany z delikatnej, miękkiej włókniny, z klejem hipoalergicznym, nie powodujący odparzeń, posiadający właściwości klejące, łatwy w usuwaniu typu Micropore; 2,5cm x 9m do 9,20 m x 1 szt.- 800op.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy (maksymalnie 4 dni)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach