Przetargi.pl
Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Goworowo

Urząd Gminy Goworowo ogłasza przetarg

 • Adres: 07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7614066 , fax. 029 7614043
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Goworowo
  ul. Ostrołęcka 21 21
  07-440 Goworowo, woj. mazowieckie
  tel. 029 7614066, fax. 029 7614043
  REGON: 00053899800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goworowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Goworowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Gminy Goworowo doposażenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Goworowie, Kuninie, Szczawinie i Pasiekach, na terenie gminy Goworowo. W ramach zamówienia w w/w placówkach należy wykonać zakup i montaż m.in.: 1. Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie: - wyposażenia placu zabaw (opisanego w projekcie budowlanym, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ); - wyposażenia toalet; - wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach; - wyposażenia kuchni; - mebli i wyposażenia; - wyposażenia wypoczynkowego; - zabawek i pomocy dydaktycznych; - artykułów plastycznych; - wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi; - zabezpieczenie grzejników; - sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki i programu zarządzania placówką. 2. Szkoła Podstawowa w Kuninie: - wyposażenia toalet; - wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach; - wyposażenia kuchni; - mebli i wyposażenia; - wyposażenia wypoczynkowego; - zabawek i pomocy dydaktycznych; - artykułów plastycznych; - sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem i kserokopiarki. 3. Szkoła Podstawowa w Szczawinie: - wyposażenia placu zabaw (opisanego w projekcie budowlanym, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ); - wyposażenia toalet; - wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach; - wyposażenia kuchni; - mebli i wyposażenia; - wyposażenia wypoczynkowego; - zabawek i pomocy dydaktycznych; - artykułów plastycznych; - wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi; - zabezpieczenie grzejników; - sprzętu ICT, audiowizualnego i tablic interaktywnych z oprogramowaniem. 4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach: - wyposażenia toalet; - wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach; - wyposażenia kuchni; - mebli i wyposażenia; - wyposażenia wypoczynkowego; - zabawek i pomocy dydaktycznych; - artykułów plastycznych; - wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi; - zabezpieczenie grzejników; - sprzętu ICT, audiowizualnego i tablic interaktywnych z oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia zawarto w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ oraz projektach budowlanych rozbudowy placów zabaw. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, oraz winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Terminy dostarczenia wyposażenia i ich montażu powinny zostać ustalone z Dyrektorami poszczególnych placówek, aby nie kolidowały z codzienną pracą szkół. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres zgodny z gwarancją producenta. Użyte w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia symbole firm, ich znaki towarowe, zdjęcia i wizualizacje należy traktować wyłącznie jako opis technologii i parametrów technicznych materiałów. Wykonawcy mogą stosować materiały i technologie przy zachowaniu określonych dokumentacją projektową parametrów. Dopuszcza się rozwiązania równoważne z opisywanymi w dokumentacji przy zachowaniu nie gorszych niż opisane w dokumentacji parametrów technicznych materiałów i technologii wykonania robót. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (formularz cenowy) oraz przedmiarów robót. Jest to dokument obowiązkowy, który stanowić będzie podstawę do umów, rozliczeń robót w ramach dotacji oraz pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. Wykonawcę obowiązuje cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiona w formularzu ofertowym. Przedmiot zamówienia zostanie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wszelkie działania związane z realizacją projektu powinny uwzględniać uregulowania dotyczące projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Wartość dostawy jest niższa od kwoty określonej w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust.8. ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301214306
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od pobrania wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goworowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach