Przetargi.pl
wynajem samolotu wraz z załogą oraz infrastrukturą do wykonywania oraz zabezpieczenia szkolenia spadochronowego

Jednostka Wojskowa Nr 2305 ogłasza przetarg

 • Adres: 04-520 Warszawa, ul. Marsa 80
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6893 127; 6893 126 , fax. 22 6893 128
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 2305
  ul. Marsa 80 80
  04-520 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6893 127; 6893 126, fax. 22 6893 128
  REGON: 01189622600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mon.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wynajem samolotu wraz z załogą oraz infrastrukturą do wykonywania oraz zabezpieczenia szkolenia spadochronowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wynajem samolotu wraz z załogą oraz infrastrukturą do wykonywania oraz zabezpieczenia szkolenia spadochronowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 604241007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: nalot
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mon.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach