Przetargi.pl
dzierżawę aparatu do oznaczania OB wraz z dostawami probówko-strzykawek do Laboratorium SP ZOZ Siedlce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Kilińskiego 29
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6444483 , fax. 025 6444483
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kilińskiego 29 29
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 025 6444483, fax. 025 6444483
  REGON: 00031030900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dzierżawę aparatu do oznaczania OB wraz z dostawami probówko-strzykawek do Laboratorium SP ZOZ Siedlce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu do oznaczania OB wraz z dostawami probówko-strzykawek, do Laboratorium SP ZOZ Siedlce. Parametry graniczne dotyczące aparatu do automatycznego oznaczania OB l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów 1. Zakres liniowości od 2 do min 120mm/h 2. Wyeliminowanie wpływu niskiej temperatury 3. Brak wpływu niskiego hematokrytu 4. Maksymalna objętość krwi potrzebna do oznaczenia nie większa niż 800 mikrol 5. Automatyczne płukanie 6. Możliwość połączenia z systemem informatycznym Centrum firmy Marcel Probówko-strzykawki do OB met.logarytmiczną,z systemu aspiracyjno-próżniowego kompatybilnego z aktualnie użytkowanym przez Zamawiającego tj. systemem firmy Sarstedt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia (dot probówek)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach