Przetargi.pl
Obsługa techniczna 2 konkursów organizowanych przez m.st. Warszawę: 1. Konkurs na koncepcję zagospodarowania części terenów poprzemysłowych Targówka Fabrycznego, 2. Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu Izby Pamięci przy cmentarzu

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (+48 22) 443 14 00 , fax. (+48 22) 443 14 02
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa
  Pl. Bankowy 3/5 3/5
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (+48 22) 443 14 00, fax. (+48 22) 443 14 02
  REGON: 01525964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa techniczna 2 konkursów organizowanych przez m.st. Warszawę: 1. Konkurs na koncepcję zagospodarowania części terenów poprzemysłowych Targówka Fabrycznego, 2. Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu Izby Pamięci przy cmentarzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest techniczna obsługa techniczna 2 konkursów organizowanych przez Miasto st. Warszawę: - Konkursu na koncepcję zagospodarowania części terenów poprzemysłowych Targówka Fabrycznego w Warszawie, - Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli. 2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799560000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach