Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych (znak sprawy: komputery-5-2015)

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 188B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 570 14 64 , fax. 022 8253319
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
  Al. Niepodległości 188B 188B
  00-608 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 570 14 64, fax. 022 8253319
  REGON: 00674609000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opi.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych (znak sprawy: komputery-5-2015)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip2.opi.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach