Przetargi.pl
Budowa placu zabaw we wsi Ninków

Urząd Gminy w Borkowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 26-422 Borkowice, ul. Ogrodowa 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6757910, 6757960 , fax. 048 6757923
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Borkowicach
  ul. Ogrodowa 9 9
  26-422 Borkowice, woj. mazowieckie
  tel. 048 6757910, 6757960, fax. 048 6757923
  REGON: 00053198000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.borkowice.asi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw we wsi Ninków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Ninków działka nr 179. Plac zabaw w kształcie prostokąta o powierzchni 404,11m2 ma być wyposażony w urządzenia zabawowe. Nawierzchnia placu zabaw z humusu gr.10cm obsiana trawą naturalną. Uzupełnienie stanowią tablica z regulaminem, ławeczka, kosz na śmieci. Ogrodzenie placu zabaw płotkiem drewnianym wysokości 0,8m z drewna świerkowego impregnowanego, ze słupkami o module rozstawu w osi co 2,0m z rur śr.60mm wysokości 1,4m, furtka szerokości 1,0m obsadzonych w fundamencie . Zakres robót:1) Budowa ogrodzonego placu zabaw w zakresie: Plac zabaw:a. roboty przygotowawcze,b. roboty ziemne, c. wykonanie nawierzchni z humusu gr.10cm z obsianiem trawą d. wykonanie ogrodzenia z furtką, Dostawa i montaż sprzętu zabawowego: a.karuzela talerzowa bąk( lub równoważne) dla 8 dzieci, b.zestaw małpi gaj (lub równoważne) ze zjeżdżalnią c.huśtawka wahadłowa podwójna z oparciami (huśtawka kubełkowa) d.huśtawka wahadłowa dwuosobowa bez oparć, e.huśtawka sprężynowa - bujak na sprężynie konik (lub równoważne), f.huśtawka dwuosobowa na sprężynie ważka (lub równoważne) Dostawa i montaż pozostałego wyposażenia: a. tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw, b. ławka stalowa z oparciem, c. kosz metalowy na śmieci, 2) Inne prace i roboty towarzyszące. a. obsługa geodezyjna i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112914
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.borkowice.asi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach