Przetargi.pl
Dostawy materiałów systemu aspiracyjno - próżniowego z dzierżawą wirówki laboratoryjnej na okres 1 roku

"Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 46 855 20 11-19 , fax. 46 855 35 27
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego" Sp. z o.o.
  ul. Limanowskiego 30 30
  96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie
  tel. 46 855 20 11-19, fax. 46 855 35 27
  REGON: 14314967100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czmz.szpitalzyrardow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów systemu aspiracyjno - próżniowego z dzierżawą wirówki laboratoryjnej na okres 1 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów systemu aspiracyjno - próżniowego z dzierżawą wirówki laboratoryjnej na okres 1 roku według załącznika nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331413003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czmz.szpitalzyrardow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach