Przetargi.pl
Dostawa nici chirurgicznych dla potrzeb Szpitala przez okres 24 miesięcy

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Konarskiego 13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7794031 w. 477 , fax. 22 7794031 w. 477
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP
  ul. Konarskiego 13 13
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 22 7794031 w. 477, fax. 22 7794031 w. 477
  REGON: 00029015600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spskgruca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nici chirurgicznych dla potrzeb Szpitala przez okres 24 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa nici chirurgicznych dla potrzeb Szpitala przez okres 24 miesięcy Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do siwz - formularzu asortymentowo cenowym. Zamówienie obejmuje 12 pakietów, Pakiety 1 - 11 - artykuły szewne Pakiet 12 - wosk kostny Wymagania ogólne Zamawiający wymaga, aby dostarczony towar posiadał na opakowaniu informację o dacie przydatności/terminie ważności z zastrzeżeniem, że termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411214
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spskgruca.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach