Przetargi.pl
Dostawa gazów medycznych, technicznych oraz gazów do chromatografii wraz z transportem, dzierżawą i podłączeniem butli dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 03-401 Warszawa, Al. Solidarności 67
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6187190 , fax. 22 6187190
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Al. Solidarności 67 67
  03-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6187190, fax. 22 6187190
  REGON: 01229882300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpraski.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazów medycznych, technicznych oraz gazów do chromatografii wraz z transportem, dzierżawą i podłączeniem butli dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych, technicznych oraz do chromatografii wraz z transportem, dzierżawą i podłączeniem butli do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie, szczegółowo opisanych w specyfikacji rodzajowo - ilościowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: a. Tlenu ciekłego (w tym transport), b. Tlenu medycznego w butlach dużych (w tym transport i dzierżawa butli), c. Tlenu medycznego w butlach małych (w tym transport), d. Podtlenku azotu (w tym transport i dzierżawa butli), e. Dwutlenku węgla (w tym transport i dzierżawa butli), f. Azotu (w tym transport i dzierżawa butli), g. Acetylenu (w tym transport i dzierżawa butli), h. Tlenu technicznego (w tym transport i dzierżawa butli), i. Dwutlenku węgla medycznego (w tym transport i dzierżawa butli). j. Gazów czystych do chromatografii (w tym transport i dzierżawa butli). Zamówienie obejmuje dwie części - Pakiety: Pakiet nr 1 - Gazy medyczne i techniczne z transportem i dzierżawą butli. Pakiet nr 2 - Gazy czyste do chromatografii z dostawą i podłączeniem butli.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, na cały okres związania ofertą, w następującej wysokości: Pakiet Wymagane wadium PLN Pakiet 1 7 000,00 Pakiet 2 200,00 W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet, wadium należy wnieść w wysokości, stanowiącej sumę kwot wadiów wymaganych dla pakietów, na które składana jest oferta. Wadium może być wniesione : a) w pieniądzu na rachunek Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie, nr konta: 96 1130 1017 0020 0760 6720 0002. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, a kopia dowodu (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) jego wniesienia dołączona do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formach określonych w pkt. 2 lit. b - e, dowód wniesienia wadium nie może być wpięty w sposób trwały do pozostałych stron oferty. Zamawiający zaleca złożenie oryginału dowodu wniesienia wadium w oddzielnej kopercie, w sposób umożliwiający Zamawiającemu jego zwrot w terminach określonych w ustawie. Kopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Zatrzymanie wadium. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt. 2 lit. b - e jw., dokumenty te muszą zawierać określenie przypadków, w których wadium zostaje zatrzymane przez Zamawiającego, tj., kiedy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub kiedy Wykonawca, który złożył ofertę: d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający zatrzymuje wadium (w przypadkach określonych wyżej) wraz z należnymi odsetkami. 4. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpraski.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach