Przetargi.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ruchu wychodzącym i przychodzącym, polegające na świadczeniu drogą kablową w sposób ciągły usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Sądu Rejonowego w Radomiu

Sąd Rejonowy w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Struga 63
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 36 80 430 , fax. 48 36 80 410
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Radomiu
  ul. Struga 63 63
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 36 80 430, fax. 48 36 80 410
  REGON: 00032243600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ruchu wychodzącym i przychodzącym, polegające na świadczeniu drogą kablową w sposób ciągły usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Sądu Rejonowego w Radomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ruchu wychodzącym i przychodzącym, polegające na świadczeniu drogą kablową w sposób ciągły usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Sądu Rejonowego w Radomiu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radom.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach