Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w budynku filii Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konińskiej w Dzielnicy Ursus m.st.Warszawy z podziałem na zadania: Zadanie 2- Remont sal lekcyjnych korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń pomocniczych w budynku filii Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konińskiej 2

Dzielnica Ursus m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-495 Warszawa, Plac Czerwca 1976 roku 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4786000 , fax. 0-22 4786011
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
  Plac Czerwca 1976 roku 1 1
  02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4786000, fax. 0-22 4786011
  REGON: 01525966001220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursus.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w budynku filii Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konińskiej w Dzielnicy Ursus m.st.Warszawy z podziałem na zadania: Zadanie 2- Remont sal lekcyjnych korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń pomocniczych w budynku filii Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konińskiej 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont pomieszczeń w budynku filii Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konińskiej w Dzielnicy Ursus m.st.Warszawy z podziałem na zadania: Zadanie 2- Remont sal lekcyjnych korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń pomocniczych w budynku filii Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konińskiej 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie wymagane w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ursus.warszawa.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach