Przetargi.pl
Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim

Gmina Siedlce ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 633 25 40 wew. 56 , fax. 25 6323630
 • Data zamieszczenia: 2016-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siedlce
  ul. Asłanowicza 10 10
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 25 633 25 40 wew. 56, fax. 25 6323630
  REGON: 71158255200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasiedlce.pl oraz http://e-bip.pl/Start/26.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej wraz z rozbudową i nadbudowa budynku szkolnego dla potrzeb Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim wraz niezbędna infrastrukturą oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad jego realizacją planowanego do realizacji z obrębu Stok Lacki. Planuje się nadbudowę i rozbudowę Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim polegającą na: - nadbudowa budynku szkolnego parterowego - rozbudowa budynku szkolnego parterowego - przebudowę sieci zewnętrznych w zakresie niezbędnym do rozbudowy - dostosowanie obiektu Zespołu Oświatowego do spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Projekt należy wykonać w oparciu o wstępną koncepcję architektoniczną przedstawioną w Programie Funkcjonalno-Użytkowym opracowanym przez Zakład Usługowy Mirosław Burta z siedzibą przy ulicy Grabianowskiej 23, 08-110 Siedlce. Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w konsultacjach na etapie projektowania. Wykonawca przygotuje 2 koncepcje. Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. Nadzór autorski pełniony będzie w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę zamówienia. Zamówienie obejmuje: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać następujące branże: Architektura, Konstrukcja, Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja przeciwpożarowa, Instalacja ciepłej wody, Instalacja centralnego ogrzewania (czynnik grzewczy dostarczony z istniejącej kotłowni), Instalacja elektryczna, Instalacja oświetlenia wewnętrzna i zewnętrzna, Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, Instalacja teletechniczna (telefoniczna, komputerowa, telewizja dozorowa), Instalacja odgromowa, Instalacji kanalizacyjnej deszczowej, Instalacja wentylacji grawitacyjnej, Instalacja wentylacji mechanicznej, Opracowanie ekspertyzy geotechnicznej wraz z wykonaniem badań geologicznych gruntu, Opracowanie niezbędnej ekspertyzy istniejących fundamentów oraz stropu nad parterem z uwagi na przewidzianą rozbudowę i nadbudowę, Uzgodnienia z dostawcami mediów PWiK, PGE Dystrybucja itp. Opracowanie innych opracowań wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę, Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę, 2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Rozbudowa, nadbudowa Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim - roboty ogólnobudowlane, instalacyjne wod.-kan., cwu i c.o., ppoż., elektryczne, teletechniczne, wykończeniowe. Przebudowa istniejącego obiektu Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim wynikająca z rozbudowy - roboty ogólnobudowlane, instalacyjne wod.-kan., cwu i co, elektryczne, teletechniczne, wykończeniowe. Dostosowanie całego obiektu (istniejącego i dobudowanego) do spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, Montaż urządzeń i przyborów właściwych dla danego rodzaju instalacji oraz wyposażenia zgodnie z koncepcją zawartą w PFU, Wykonanie wszystkich robót naprawczych, wykończeniowych i innych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Wykonanie zagospodarowania terenu, Oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów wymagających oznakowania, Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, Wyposażenie obiektu szkoły w niezbędne urządzenia ppoż. (np. gaśnice) oraz elementy oznakowania dróg ewakuacyjnych i inne elementy wynikające z ww instrukcji, Wykonanie wszelkich badań, ekspertyz, sprawdzeń i prób, m.in. natężenia światła w tym ewakuacyjnego, badanie powietrza, wody, ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej, szczelności instalacji wod.-kan. i c.o., pomiary elektryczne i instalacji odgromowej, ekspertyzy kominiarskie, sprawność systemów ppoż., płukania sieci, rozruchów instalacji i urządzeń - w tym instalacji co na zimno i na gorąco po rozpoczęciu sezonu grzewczego oraz wszystkich innych badań i prób niezbędnych do użytkowania obiektu Zespołu Oświatowego, Obsługę geologiczną i geodezyjną inwestycji wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, Opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej (1 egz.) i elektronicznej (1 egz.), Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej, Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, Podstawowe wymagania: 1)Dokumentacja projektowa w zakresie formalno - prawnym powinna spełniać: a) wymagania następujących aktów prawnych: Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. poz.1409 z 2013 roku) Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst ujednolicony Dz. U. poz. 762 z 2013 roku) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (tekst ujednolicony Dz. U. poz.926 z 2013 roku)Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U z 2002r Nr 147 poz. 1229) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r ( Dz. U z 2004 nr 102 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 2003, Nr 47 poz. 401 oraz pozostałe niewymienione a obowiązujące akty prawne. b) powinna zostać uzgodniona przez rzeczoznawców ds bezpieczeństwa p.poż., ds. sanitarno epidemiologicznych, d/s BHP i ergonomii pracy, c) w sprawie dostawy mediów musi zostać uzgodniona przez gestorów poszczególnych sieci. 2)Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być wykonana w ilościach egzemplarzy: a)projekt budowlany wielobranżowy w 5 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf.) b)opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 5 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf.) c)projekty wykonawcze branżowe zostaną przekazane Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf.) d)specyfikacje materiałowe w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej (1 egz. w formacie pdf. i 1 egz. w formacie np. doc. ) e)przedmiary i kosztorysy inwestorskie w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej (1 egz. w formacie pdf. i 1 egz. w formacie ath.) f)dokumentacja powykonawcza w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf.) g)inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 2 egz. w wersji papierowej h)świadectwo charakterystyki energetycznej w 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf.) 3)Zapewnienie nadzoru autorskiego a)Zespół projektantów Wykonawcy, zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania placu budowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie, b)Konieczność pobytu na budowie i w innych miejscach związanych z prawidłowym pełnieniem nadzoru autorskiego, stwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym, zawiadamiając o tym Projektanta Wykonawcy, c)Projektant Wykonawcy zobowiązany jest uczestniczyć w radach budowy odpowiednio co do omawianego zakresu, 4)Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag: a)Przy podbiciu fundamentów uwzględnić roboty remontowe niezbędne w celu przywrócenia stanu pierwotnego pomieszczeń na poziomie parteru. b)Z uwagi, że prace będą prowadzone w trakcie użytkowania obiektu Zespołu Oświatowego przed przystąpieniem do robót związanych z rozbudową części niskiej parteru Wykonawca na własny koszt wydzieli teren robót budowlanych od części dydaktycznej. c)Na każdorazowe wyłączenie zasilania w energię należy uzyskać zgodę Dyrektora placówki. d)Wykonawca zorganizuje a po zakończeniu prac zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych i dróg dojazdowych. e)Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwienie i/lub magazynowane w sposób przyjazny środowisku (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U.10.185.1243). 5)Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcie umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 6)Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również związane z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy oraz inne koszty towarzyszące np.: robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych decyzji. 7)Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego na podstawie stosownego jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie rozbudowanego obiektu, w tym czynnościach określonych w Art. 56 i 57 ustawy Prawo budowlane. 8)Wykonawca zobowiązany jest do organizowania na terenie placu budowy minimum raz na 2 tygodnie rad budowy z udziałem Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego i innych osób w zależności od potrzeb. Na spotkanie przekazywane będą informacje o stanie zaawansowane robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli nadzoru autorskiego wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 9)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP. 10)Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny. 11)Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na terenie budowy. 12)Wykonawca zapewni stałą i pełna obsługę geodezyjną i geologiczną dla realizacji zadania. 13)Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 14)Jeżeli w niniejszym dokumencie lub Programie Funkcjonalno-Użytkowym pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty równoważne. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry i odpowiednie obliczenia. 15)Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym. 16)Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego i dostarczenia go w dniu podpisania umowy 17)Wykonawca zobowiązuje się do regulowania należności za świadczone przez Zamawiającego usługi w zakresie korzystania z czynników produkcji, tj. energii elektrycznej i wody do celów budowy. 18)Wykonawca w przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego zobowiązuje się pokryć ich koszt według odrębnego rozliczenia. Uwaga Nazwy materiałów, urządzeń bądź producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego równoważnego do podanego w dokumentacji materiału lub urządzenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 88.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni. Termin wniesienia wadium upływa dnia 22.07.2016 r. o godz. 9:30. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne Centrum Korporacyjne w Siedlcach, ul. Wojskowa 24, 08-110 Siedlce 77 1240 2685 1111 0010 6061 3364 Urząd Gminy Siedlce z dopiskiem: Wadium na rozbudowę szkoły w Stoku Lackim Zamawiający przechowuje wadium na rachunku bankowym. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądze Wykonawca składa w oryginale wraz z ofertą w oddzielnej kopercie. Nie należy oryginału dokumentu wadialnego trwale łączyć z ofertą. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać Zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków i na jego pierwsze wezwanie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwaranacji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminasiedlce.pl oraz http://e-bip.pl/Start/26.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach