Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z wymianą stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 289 przy ul.Broniewskiego 99A

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany ogłasza przetarg

 • Adres: 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 37 33 333 , fax. 022 37 33 382
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
  ul. Żeromskiego 29 29
  01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 37 33 333, fax. 022 37 33 382
  REGON: 01525966300043
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielany.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z wymianą stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 289 przy ul.Broniewskiego 99A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z wymianą stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 289 przy ul.Broniewskiego 99A. 1.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany w dniu 26.07.2016 r. przez mgr inż. Izabellę Krawczyk, działającą pod firmą Izabella Krawczyk (stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia) oraz wzór umowy zawarty w sekcji IV - pkt 4.15) i 4.16) Ogłoszenia (stanowiący równocześnie załącznik nr 8 do Ogłoszenia). 2.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia niezbędne jest: 1). Opracowanie projektu budowlano wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na cały Przedmiot Umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania przepisów techniczno budowlanych. 2). Wykonanie kompletnych robót budowlano-montażowych na podstawie sporządzonych projektów budowlano-wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przy założeniu prowadzenia robót w obiekcie czynnym. 3). Pełnienie nadzoru autorskiego. 4). Na podstawie art.29 ust.4 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, skierowanie majstra - do prowadzenia i nadzorowania robót objętych umową, na cały okres realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych, na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy; 5). Wykonanie świadectwa energetycznego budynku po zakończeniu przedmiotu zamówienia. II. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art.29 ust.4 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych: a)Wykonawca/Podwykonawca realizujący zamówienie musi zatrudniać majstra, na zasadach o których mowa w sekcji II - pkt 1.4) ppkt I.2.4). Ogłoszenia . Równocześnie informuje się, iż wymóg ten zostanie przez Wykonawcę/Podwykonawcę spełniony (przy uwzględnieniu powyższego) poprzez: zatrudnienie nowego majstra lub wyznaczenie do realizacji zamówienia - majstra już zatrudnionego; b)Pozostałe wymagania związane z zatrudnieniem ww. osoby określone są we wzorze umowy zawartym w sekcji IV. - pkt 4.15) i 4.16) Ogłoszenia (stanowiącym równocześnie załącznik nr 8 do Ogłoszenia)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy zaproszeni do udziału w licytacji zobowiązani będą do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego - w Zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. Wadium nie jest wymagane na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach