Przetargi.pl
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 318 przy ul. Teligi 3 w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 71 01 , fax. 22 443 71 02
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
  al. Komisji Edukacji Narodowej 61 61
  02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 71 01, fax. 22 443 71 02
  REGON: 01525964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursynow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 318 przy ul. Teligi 3 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 318 przy ul. Teligi 3 w Warszawie 1.Informacje ogólne Nieruchomość gruntowa przewidziana pod planowaną rozbudowę budynku szkoły Nr 318, zlokalizowana jest w południowej części osiedla I Ursynowa Południowego i obejmuje: teren przedszkola, teren szkoły ze strefami rekreacji cichej i ruchowej oraz teren sportu na działce nr ew. 13 w obrębie 1-10-19 przy ul. Teligi 3, na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. 2. Planowana rozbudowa Planowana rozbudowa w niewielkim stopniu narusza układ działki, nie wpływając na istniejące strefy funkcjonalne. Rozbudowa nawiązuje przestrzennie do istniejącej formy obiektu. Nowa kubatura zajmuje północno-wschodni fragment właściwej działki szkolnej (w sztywnej granicy z częścią przedszkolną). Elementy DFA i tarasy związane z istniejącym budynkiem zostały w większości adaptowane i rozbudowane w nowy układ, z uwzględnieniem niezbędnych napraw i uzupełnień. Nowa kubatura ingeruje w nasyp od strony przedszkola (górka saneczkowa), który musi zostać skorygowany. Linia istniejącego ogrodzenia od strony ulic Indiry Gandhi i Cynamonowej, skrytego za nasypami, pozostaje bez zmian. Z uwagi na planowane nowe wejście od ul. Indiry Gandhi w ogrodzenie została wkomponowana brama. Planowana na terenie działki zieleń jest przede wszystkim wynikiem korekty układu istniejącego. W strefie rozbudowy szkoły zgodnie z zaleceniami zawartymi w tekście Inwentaryzacji zieleni i projekcie gospodarki drzewostanem - aktualizacja. Nowy układ, z uwagi na zwiększoną powierzchnię zabudowy i wprowadzenie boisk z nawierzchniami syntetycznymi (planowane udzielenie oddzielnego zamówienia), zmienia dotychczasowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej. Obecnie na terenie wyłącznie działki szkolnej (około 1,33 ha) kształtuje się on na poziomie 27,8%, przy dopuszczalnym przepisami dla obiektów oświaty i wychowania - 25%. W planowanej kompleksowo rozbudowie można wydzielić niezależne elementy. 2.1.Dobudowa części szkolnej Układ funkcjonalny części dobudowanej jest kontynuacją istniejącego ciągu szkolnego, na przedłużeniu korytarza przez strefę sali gimnastycznej, do nowego wejścia od strony południowo-wschodniej. 2.2.Rozbudowa jadalni Z uwagi na przeciążenie istniejącej szkoły i przedszkola, zgodnie z sugestią Inwestora zaplanowano rozbudowę powierzchni jadalni w zespole żywienia, przy założeniu możliwości zwiększenia wydajności kuchni wyposażonej w nowe urządzenia. Dotychczasowe jadalnie szkolna i przedszkolna zostały w ramach rozbudowy połączone w dużą jadalnię szkolną, a nowa jadalnia przedszkolna zostanie dobudowana po północno-wschodniej stronie łącznika prowadzącego do przedszkola. 2.3.Modernizacja wyposażenia wydawalni szkolnej. 2.4. Wymiana istniejącej obudowy forum. Przeszklone ściany pierwotnie w konstrukcji stalowej zostały wymienione kilkanaście lat temu na plastikowe, bez koniecznych wyliczeń statycznych. Teraz zostaną zastąpione ścianami w konstrukcji aluminiowej słupowo-ryglowej osadzonej w obwiedniej żelbetowej ramie. Współczynnik przenikania ciepła dostosowany jest do wymagań obowiązujących od 2017 r. 2.5. Zmiany wprowadzane w części istniejącej szkoły. Zmiany nie dotyczą istniejącego układu funkcjonalnego, wynikają z konieczności dostosowania obiektu do warunków wymagań ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn zm.). 2.6.Zespół boisk szkolnych wraz elementami zagospodarowania terenu i nowym wejściem od strony ul. Indiry Gandhi. 2.7.Dostosowanie istniejącego wejścia do administracji do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3. Zakres robót budowlanych: a)wycinka i przesadzenie drzew, b)roboty rozbiórkowe i demontażowe części łącznika, c)roboty budowlane związane z: -nowym zespołem dydaktycznym, -rozbudową jadalni i modernizacją wyposażenia wydawalni, -wymianą istniejącej obudowy forum, -dostosowania istniejącej szkoły do warunków wymagań ochrony przeciwpożarowej -dostosowaniem istniejącego wejścia do administracji do potrzeb osób niepełnosprawnych, d)roboty instalacyjne w części nowoprojektowanej z podłączeniem do istniejącego układu: -instalacja wody zimnej, -instalacja p. poż., -instalacja wody ciepłej, -kanalizacja sanitarna, -kanalizacja deszczowa, -instalacja co z istniejącego węzła, -instalacja wentylacji mechanicznej, -instalacje elektryczne i teletechniczne, e)roboty instalacyjne, drogowe i zieleniarskie związane z realizacją części terenowej, f)roboty wykończeniowe i odtworzeniowe. 4.Dane techniczne budynku szkoły przed i po rozbudowie Parametry projektowanej rozbudowy: -powierzchnia zabudowy-940,06 m2 -powierzchnia użytkowa-629,03 m2 -powierzchnia całkowita-1534,00 m2 -kubatura-6611,00 m3 5.Przedmiot zamówienia Dokumentacja została opracowana w układzie uwzględniającym kompleksową realizację rozbudowy, z możliwością podziału na zadania inwestycyjne według p. 3. 7.Wymagania związane z realizacją zamówienia Realizacja inwestycji winna być prowadzona bez zbędnego naruszania przewidzianych do zachowania elementów budowlanych i wyposażenia, które należy zabezpieczyć, a w przypadku uszkodzenia odtworzyć. Na czas budowy należy zabezpieczyć obiekt istniejący. Dojścia instalacyjne w części istniejącej należy wykonać w czasie przerwy wakacyjnej. Realizacja rozbudowy nie powinna kolidować z normalnym funkcjonowaniem szkoły. Dojazd na plac budowy od strony ul. Dereniowej należy odpowiednio wygrodzić i zabezpieczyć (zgodnie z Informacją BIOZ). Uwaga: Realizacja inwestycji winna być prowadzona bez zbędnego naruszania przewidzianych do zachowania elementów budowlanych, istniejące wyposażenie należy zabezpieczyć, a w przypadku uszkodzenia odtworzyć. W trakcie trwania roku szkolnego prowadzone będą normalne zajęcia w budynku istniejącym. Musi to uwzględniać organizacja robót i zabezpieczenie zaplecza. Zespół boisk szkolnych wraz z oświetleniem został wyłączony z przedmiotowego zamówienia. Zamawiający posiada Decyzję pozwolenia na budowę nr 143/D/16 z dnia 05.07.2016 r. W postępowaniu zastosowano klauzulę społeczną określoną w art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu Kodeksu pracy - w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę kierującą wykonaniem robót budowlanych (kierownika budowy) na cały okres realizacji Przedmiotu umowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Zamawiający zastrzega, że płatność wynagrodzenia o którym mowa w §3 ust. 1 wzoru umowy za prace wykonane w roku 2016 nie przekroczy 40% ryczałtowej ceny ofertowej brutto określonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa również ww. treść stanowiąca załącznik nr 4 do wzoru umowy oraz: a)wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ b)wielobranżowy projekt budowlany rozbudowy budynku szkoły - załącznik nr 9a do SIWZ stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy; c)wielobranżowy projekt wykonawczy rozbudowy budynku szkoły - załącznik nr 9b do SIWZ stanowiący równocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy; d)przedmiary robót - załącznik nr 9c do SIWZ; e)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 9d do SIWZ stanowiące równocześnie załącznik nr 3 do wzoru umowy. Termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2017 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 groszy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ursynow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach