Przetargi.pl
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie powiatu ciechanowskiego, woj. mazowieckie

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Warszawskich 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 674 24 50 , fax. 23 674 24 51
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów
  ul. Powstańców Warszawskich 11 11
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 23 674 24 50, fax. 23 674 24 51
  REGON: 00058558400063
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wzmiuw.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie powiatu ciechanowskiego, woj. mazowieckie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie powiatu ciechanowskiego, woj. mazowieckie. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części. Część 1 - Działanie nr 1: rzeka Łydynia od km 16+515 do km 22+175 i od km 23+175 do km 23+655, rzeka Sona Zachodnia od km 0+000 do km 11+962, od km 12+462 do km 16+755 i od km 16+805 do km 22+805; Działanie nr 2: rzeka Kolnica od km 0+000 do km 4+040, rzeka Sona Główna od km 20+330 do km 36+555, rzeka Stawnica od km 0+000 do km 1+035 i od km 1+135 do km 8+690 Część 2 - Działanie nr 3: rzeka Obrębówka od km 0+000 do km 12+335, rzeka Sona Wschodnia od km 0+000 do km 29+380, rzeka Tatarka od km 4+180 do km 4+960 i od km 5+980 do km 7+160. Szczegółowy zakres prac utrzymaniowych opisany jest przy poszczególnych częściach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907218005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wzmiuw.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach