Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej Nr 240209W w miejscowości Secymin Polski gmina Leoncin

Urząd Gminy Leoncin ogłasza przetarg

 • Adres: 05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7856585 , fax. 22 7856585
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Leoncin
  ul. Partyzantów 3 3
  05-155 Leoncin, woj. mazowieckie
  tel. 22 7856585, fax. 22 7856585
  REGON: 00053898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leoncin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej Nr 240209W w miejscowości Secymin Polski gmina Leoncin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją nawierzchni drogi gminnej Nr 240209W w miejscowości Secymin Polski gmina Leoncin działki nr ew. 114, 161 . Budowa polega na wykonaniu jezdni z dwóch warstw bitumicznych z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres robót obejmuje: 1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg km - 1,72. 2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m? - 7 224,00. 3. Mechaniczne oczyszczenie podbudowy m? - 7 120,80. 4. Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,7 -1,0 kg/m2 m? - 7 120,80. 5.Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej z mieszanki min.- bit. AC 12W jak dla KR1-2 -z wbudowaniem mechanicznym - 100 kg/m2 t 698,32. 6. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m? 6 880,00. 7. Skropienie nawierzchni bitum. emulsją asfaltową w ilości 0,1 - 0,3 kg/m2 m? - 6 880,00.8.Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm m? 6 880,00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452333120
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leoncin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną