Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 900.000,00 zł na okres 5 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkowskiego w 2014 roku związanego z realizacją zadania inwestycyjnego

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 07-200 Wyszków, al. Róż 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7420750 , fax. (029) 742 25 10
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego
  al. Róż 2 2
  07-200 Wyszków, woj. mazowieckie
  tel. 029 7420750, fax. (029) 742 25 10
  REGON: 55066846200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wyszkowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 900.000,00 zł na okres 5 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkowskiego w 2014 roku związanego z realizacją zadania inwestycyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) na okres 5 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkowskiego w 2014 roku związanego z realizacją zadania inwestycyjnego. Dokumenty zawierające informację na temat sytuacji finansowej Zamawiającego znajdują się pod następującymi linkami: http://www.bip.powiat-wyszkowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=117&lang= http://bip.old.powiat-wyszkowski.pl/index2998.html?id=140&zwin=1 http://bip.old.powiat-wyszkowski.pl/index3ee7.html?id=7207 http://www.bip.powiat-wyszkowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=81&lang= http://www.bip.powiat-wyszkowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1517&lang= Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu. 2. Opis przedmiotu zamówienia Dane wyjściowe: - wysokość kredytu - 900.000,00 zł, - okres karencji w spłacie kapitału 12 miesięcy od dnia uruchomienia środków z kredytu (karencja obejmuje spłatę rat kapitałowych), - okres kredytowania obejmuje lata 2014 - 2019 łącznie z okresem karencji, okres spłaty kapitału przypada na lata 2015 - 2019, - spłata odsetek od wykorzystanej raty kredytu w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca (sposób obliczania odsetek wg kalendarza naturalnego), począwszy od miesiąca w którym uruchomiono I transzę kredytu, - spłata kapitału w 48 ratach miesięcznych, z tego 4 raty po 2.500 zł w 2015 r., 12 rat po 2.500 zł w 2016 r., 12 rat po 25.000 zł w 2017 r., 12 rat po 25.000 zł w 2018 r., 8 rat po 32.500 zł w 2019 r. - zabezpieczenie (wyłącznie) w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową. 3. Przykład ( dla porównania ofert ) Przewidywana data uruchomienia kredytu - 29 września 2014 r. - spłata pierwszej raty kapitałowej - 31 września 2015 r. - spłata ostatniej raty kapitałowej - 31 sierpnia 2019 r. - pierwsza spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu - 30 września 2014 r. (2 dni) - ostatnia spłata odsetek od kwoty kredytu - 31 sierpnia 2019 r. - wysokość miesięcznych rat kapitałowych : a)6 rat po 2.500 zł, b)24 kolejnych rat po 25.000 zł, c)8 rat po 32.500 zł, 4. Ogólne zasady określania ceny oferty Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę, obejmującą całkowity koszt zaciągnięcia kredytu: - odsetki liczone w oparciu o stawkę oprocentowania WIBOR 3M obowiązującego na dzień 11.09.2014 r. plus marża banku tj. 2,49 + marża banku = oprocentowanie w stosunku rocznym, - prowizję od udzielenia kredytu. Do oferty należy dołączyć harmonogram spłaty kredytu w formie tabelarycznej (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3.000,00 zł.(słownie: trzy tysiące złotych ). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie ul. Kościuszki 5, nr rachunku bankowego 15 8931 0003 0000 9191 2022 0020 z dopiskiem na blankiecie: Wadium przetargowe - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego. 4.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w Sekretariacie Zamawiającego. Oryginał będzie do odbioru po podpisaniu Umowy z wybranym wykonawcą. 5.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 7.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9.Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po: a)wyborze najkorzystniejszej oferty, b)zawarciu z Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, c)unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 10.Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12.Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wyszkowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach