Przetargi.pl
Dostawy kruszywa kamiennego - tłucznia w ilości 1200 ton z rozplantowaniem na drogach w gminie Wilga

Urząd Gminy w Wildze ogłasza przetarg

 • Adres: 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6853070 , fax. 025 6853071
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Wildze
  ul. Warszawska 38 38
  08-470 Wilga, woj. mazowieckie
  tel. 025 6853070, fax. 025 6853071
  REGON: 00055122000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.e.bip.pl Wilga gmina wiejska
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy kruszywa kamiennego - tłucznia w ilości 1200 ton z rozplantowaniem na drogach w gminie Wilga
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa kamiennego - tłucznia w ilości 1200 ton. W tym 600 ton z rozplantowaniem na drogach w gminie Wilga oraz 600 ton wykonane układarką. Tłuczeń o granulacji 0-31,5 mm. Zamówienie obejmuje zakup, transport kruszywa bezpośrednio na wskazany przez Zamawiającego odcinek drogi, wyładunek oraz jego wyrównanie równiarką lub podobną maszyną oraz wykonanie układarką podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Z uwagi na wąskie drogi gruntowe oraz teren zalesiony - tłuczeń należy rozwieźć samochodem o ładowności do 10 ton. Cena jednostkowa brutto (zł za tonę) jest stała niezależnie od odległości dowozu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.e-bip.pl Wilga gmina wiejska Zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach