Przetargi.pl
Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadanie: Budowa ulicy Mikołaja Kopernika

Urząd Miejski w Darłowie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-150 Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3142223 w. 231 , fax. 094 3142333
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Darłowie
  Plac Tadeusza Kościuszki 9 9
  76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3142223 w. 231, fax. 094 3142333
  REGON: 00052386700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.darlowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadanie: Budowa ulicy Mikołaja Kopernika
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadanie: Budowa ulicy Mikołaja Kopernika w wysokości 322.213,00 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca biorący udział w przetargu nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na mocy art. 24, ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. Wykonawca zobowiązany jest spełnić warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. UWAGA! Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) cenę umowną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w pkt 3 s.i.w.z., 2) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, na mocy art. 24, ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ją akceptuje, 5) oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do podpisania umowy z uwzględnieniem warunków określonych w załączniku Nr 1 do specyfikacji. Uwaga! Do oferty Wykonawca przedkłada projekt umowy. 6) oświadczenie, że Wykonawca akceptuje podany w s.i.w.z. termin związania złożoną ofertą, 7) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 8 s.i.w.z., 8) wszystkie wymagane dokumenty wymienione w pkt 19 niniejszej s.i.w.z. 9) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 10) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 11) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 lub art. 24 ust. pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 12) Sprawozdanie finansowe, albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Do oferty należy załączyć w/w dokumenty w formie oryginałów lub kserokopii. Załączone do oferty kserokopie w/w dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.darlowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach