Przetargi.pl
Transport i utylizacja zużytego wyposażenia internatowego.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Sztabowa 32
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7652343 , fax. 071 795 66 19
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
  ul. Sztabowa 32 32
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7652343, fax. 071 795 66 19
  REGON: 01126394600536
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport i utylizacja zużytego wyposażenia internatowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług transportu (w tym demontaż, zniesienie, wniesienia, ustawienie) i utylizacji (w tym zniesienie, wywiezienie, utylizacja) zużytego sprzętu internatowego z internatów i kwater internatowych stanowiących zasób OReg WAM Wrocław Zakres usług polegać będzie na : 1) Utylizacja (wywiezienie na wysypisko śmieci za potwierdzeniem) polegać będzie na a) zniesieniu z poszczególnych pomieszczeń internatu w Bolesławcu przy ul. Artyleryjskiej 4, następnie wywiezieniu i utylizacji na wysypisko śmieci za potwierdzeniem (wyposażenia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ) b) zniesieniu z poszczególnych pomieszczeń internatu we Wrocławiu przy ul. Żelaznej 46 i przy ul. Obornickiej 124, następnie wywiezieniu i utylizacji na wysypisko śmieci za potwierdzeniem, (wyposażenia określonego w załączniku nr 5 i 6 do SIWZ) 2) Transport mebli polegać będzie na : a) demontaż wyposażenia określonego w załączniku nr 7,8,9 i 10 do SIWZ znajdującego się w kwaterach internatowych we Wrocławiu z ul. Koszarowej 6k/12, ul. Koszarowej 6f/9, ul. Św. Elżbiety 1-2/8, ul. Saperów 19/12 a następnie zniesienie, załadunek, transport zdemontowanego wyposażenia do magazynu internatu przy ul. Obornickiej 124 we Wrocławiu. Przetransportowane wyposażenie należy wnieść do wskazanego przez kierownika internatu pomieszczenia magazynowego. b) transport, wniesienie i ustawienie sprzętu kwaterunkowego (określonego w załączniku nr 11 do SIWZ) z magazynu internatu we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 124, do kwatery internatowej w Opolu przy ul. Drzymały 16/3 i do kwatery internatowej w Strzelcach Opolskich przy ul. K.Lange 2/4. Po ustawieniu wyposażenia Wykonawca uprzątnie wszelkie nieczystości i opakowania wykorzystane do wykonania usługi. Szczegółowy zakres usług opisano w załącznikach 7,8,9,10, i 11 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach