Przetargi.pl
Leasing finansowy tomografu komputerowego rekondycjonowanego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp.z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-800 Lubań, ul. Zawidowska 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7213987 , fax. 075 7213906
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp.z o.o.
  ul. Zawidowska 4 4
  59-800 Lubań, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7213987, fax. 075 7213906
  REGON: 23119002000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lcm-luban.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego stanowiąca własność samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leasing finansowy tomografu komputerowego rekondycjonowanego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest leasing finansowy tomografu komputerowego rekondycjonowanego 2. Dostawca tomografu komputerowego został wyłoniony w drodze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tomografu komputerowego nowego lub rekondycjonowanego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (Nr sprawy ZP/07/2011). Wartość tomografu: netto 685 186,00,00 zł, brutto: 740 000,88 zł, VAT 54 814,88 zł. Dostawca: GE Medical Systems, ul. Wołoska 9, 02 - 583 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem 0000040213, NIP 522-00-19-702, Regon 010478403. 3. Postępowania zawierające opis, parametry techniczne i użytkowe sprzętu medycznego dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi i ogłoszenia. 4. Zamawiający wymaga finansowania w formie leasingu finansowego w równych ratach, oprocentowanie zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M, w walucie PLN. Okres finansowania 60 miesięcy. Zamawiający przeznacza 100 000,00 zł na zapłatę: VAT-u, natomiast kwotę pozostałą (po uiszczeniu VAT-u) jako opłatę wstępną. Opłata końcowa za przeniesienie prawa własności w wysokości 1 % ceny netto przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca obliczy cenę przedmiotu zamówienia w oparciu o stawkę WIBOR 1M obowiązującą w dniu ogłoszenia przetargu. 6. Wykonawca jest obowiązany nabyć przedmiot leasingu od Dostawcy na warunkach zawartych z nim umowy przez Zamawiającego oraz oddać Zamawiającemu do używania przedmiot leasingu w zamian za zapłatę wynagrodzenia. Postępowania zawierające wzór zawartej umowy z Dostawcą dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi i ogłoszenia. 7. Jedynym zabezpieczeniem należytego wykonania będzie weksel in blanco wystawiony przez Zamawiającego. 8. Ubezpieczenie przedmiotu umowy w całym okresie obowiązywania umowy dokonuje Zamawiający we własnym zakresie, w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym akceptowanym przez Wykonawcę. 9. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy udostępni dokumenty formalno-prawne oraz dokumenty niezbędne do dokonania oceny sytuacji finansowej Spółki przez Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661140002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lcm-luban.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach