Przetargi.pl
Przygotowanie i dostawa posiłków do lokali zastępczych Przedszkola Samorządowego w Miliczu, mieszczących się przy ul. Lipowej 1 w Chatce Puchatka oraz przy ul. 11 Listopada 5 w I Liceum Ogólnokształcącym w Miliczu

Gmina Milicz ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3840004 w. 314 , fax. 071 3841119
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Milicz
  ul. Trzebnicka 2 2
  56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3840004 w. 314, fax. 071 3841119
  REGON: 00052861700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.milicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostawa posiłków do lokali zastępczych Przedszkola Samorządowego w Miliczu, mieszczących się przy ul. Lipowej 1 w Chatce Puchatka oraz przy ul. 11 Listopada 5 w I Liceum Ogólnokształcącym w Miliczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przygotowanie i dostawa posiłków do lokali zastępczych Przedszkola Samorządowego w Miliczu, mieszczących się przy ul. Lipowej 1 w Chatce Puchatka oraz przy ul. 11 Listopada 5 w I Liceum Ogólnokształcącym w Miliczu. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków: - śniadań (zupa mleczna lub napój mleczny np. kakao lub kawa, kanapki) herbata z cytryną, - drugich śniadań (warzywo, owoc, deser - np. galaretka z owocami - lub sok), - obiadów (zupa i drugie danie + surówka lub jarzynka, kompot), - podwieczorków (kanapka lub słodka bułka, deser mleczny, herbata z cytryną lub owocowa). Przewiduje się, że w okresie realizacji zamówienia zostanie zakupionych około: - śniadań - 2308, - drugich śniadań - 2308, - obiadów - 2308, - podwieczorków - 1454. Przygotowane posiłki powinny posiadać następującą wagę (objętość): - zupy (w tym mleczne) - 250 ml, - makaron - 200 g, - kompot, herbata, kawa, kakao, sok - 250 ml, - ziemniaki - 150 g, - mięso b/k - 60 g , - mięso z/k - 100 g, - gulasz - 150 g, - filet rybny - 100 g, - surówka, jarzynka - 80 g, - ryż - 200 g, - bułka - 50-60 g, - pieczywo mieszane - 60 g, - masło - 10 g, - wędlina - 20 g, - słodka bułka - 80 g, - kiełbasa na gorąco - 110 g, - deser, deser mleczny - 100-125 g, - owoc, warzywo - 50 g. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych posiłków. Średnio dziennie przewiduje się dostawy około: - 64 śniadań, - 64 drugich śniadań, - 64 obiadów, - 40 podwieczorków. Posiłki muszą być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, urozmaicone, posiadać wysoką wartość odżywczą, w ciągu dziesięciu dni nie powinny się powtarzać. Posiłki winny być przygotowane zgodnie z normami żywienia dla dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie jadłospisu przygotowanego przez technologa żywienia, dietetyka lub intendenta. Posiłki będą dostarczane na podstawie zapotrzebowania składanego telefonicznie do godz. 14 dnia poprzedniego. Zamawiający wymaga, aby wykonawca opracował jadłospis na dany tydzień i przedstawił go do akceptacji Zamawiającego najpóźniej do ostatniego dnia świadczenia usługi w tygodniu poprzedzającym tydzień, którego dotyczy jadłospis, do godz. 9:00. Posiłki dowożone będą do godziny: - 8:15 - śniadanie i drugie śniadanie, - 11:30 - obiad i podwieczorek. Posiłki dowożone będą gorące, w opakowaniach zbiorczych (termosach) spełniających wymagania sanitarno-higieniczne. Odbiór opakowań zbiorczych następować będzie w kolejnym dniu dowozu posiłków, w godzinach od 8:15 do 8:30. Samochód do przewozu posiłków musi być przystosowany do przewozu żywności oraz spełniać podstawowe wymagania sanitarno-higieniczne. Wykonawca zobowiązany jest opracować jadłospis zawierający diety dla dzieci przedszkolnych tego wymagających, oraz dostarczyć posiłki - diety
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158942003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium: 500,00 zł, słownie: pięćset złotych 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.milicz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach