Przetargi.pl
Remont nawierzchni drogowej w miejscowościach Pławna i Radoniów

Gmina Lubomierz ogłasza przetarg

 • Adres: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7833166 , fax. 075 7833167
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubomierz
  Plac Wolności 1
  59-623 Lubomierz, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7833166, fax. 075 7833167
  REGON: 23082165800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubomierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni drogowej w miejscowościach Pławna i Radoniów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: - jezdnia - nawierzchnia tłuczniowa, - szerokość jezdni - 2,5 m - 3,0 m, - powierzchnia jezdni i zjazdów - nowa nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31 mm - 1842 m2, - wyrównanie uszkodzonej nawierzchni kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-31 mm - 127 m3 - ścinka poboczy - 1430 m2 - uzupełnienie poboczy - 36,4 m3 - odmulenie rowów - 50 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lubomierz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach