Przetargi.pl
Dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 33
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3102399 w. 48 , fax. 071 3102399
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 33 33
  55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3102399 w. 48, fax. 071 3102399
  REGON: 00124905500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsoborniki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Budżetowa Samorządu Terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich i Filii w Rościsławicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 314000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsoborniki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną