Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żarów

Urząd Miejski w Żarowie ogłasza przetarg

 • Adres: 58-130 Żarów, ul. Zamkowa 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Żarowie
  ul. Zamkowa 2 2
  58-130 Żarów, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zarow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żarów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, w planowanej łącznej ilości około 788 494 (-/+ 15%) kWh dla 70 punktów poboru w Gminie Żarów, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miasta i Gminy Żarów oraz podległych gminie jednostek budżetowych w planowanej ilości około 788 494 (-/+ 15%) kWh w okresie do 31 grudnia 2012 roku dla 70 punktów poboru. Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru przedstawione zostały w zestawieniu zbiorczym stanowiącym Załącznik nr 2 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: a) http://bip.um.zarow.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach