Przetargi.pl
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-411 Wrocław, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7769407 , fax. 71 7769122
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14 12-14
  50-411 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7769407, fax. 71 7769122
  REGON: 02141927000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bou.umwd.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  BOU.A.272.48.2011 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dwóch usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2011 roku. Zamówienie obejmuje usługę cateringową, przez którą rozumie się przygotowywanie, dostarczanie i podawanie posiłków oraz zbieranie brudnych naczyń i odpadków pokonsumpcyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bou.umwd.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach