Przetargi.pl
Dostawa bonów towarowych (talonów) do Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu

Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 51-130 Wrocław, ul. Żmigrodzka 141
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 32 36 800 do 804 , fax. 0-71 32 36 805
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu
  ul. Żmigrodzka 141 141
  51-130 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 32 36 800 do 804, fax. 0-71 32 36 805
  REGON: 93295453100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dus.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych (talonów) do Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa bonów towarowych (talonów) do Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu w ilości 1644 szt. po 50 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie pobiera wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dostępność (liczba) placówek realizujących bony na terenie województwa Dolnośląskiego
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ww.dus.wroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach