Przetargi.pl
Dostawa stacji roboczych wraz z monitorami oraz komputerów przenośnych

Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (071) 7979317 , fax. (071) 7979318
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki
  ul. Joannitów 6 6
  50-525 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (071) 7979317, fax. (071) 7979318
  REGON: 01544738200022
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa stacji roboczych wraz z monitorami oraz komputerów przenośnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu jest: dostawa stacji roboczych wraz z monitorami oraz komputerów przenośnych. Stacja robocza wraz z monitorem- typ 1 - 83 szt. Komputer przenośny typ 2 - 12 szt.Komputer przenośny typ 3 - 10 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-wroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach