Przetargi.pl
Dostawa komputerów, drukarki igłowej oraz akcesoriów komputerowych

Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 51-163 Wrocław, al. Kromera 44
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3272100, 071 3272119 , fax. 71 3272350
 • Data zamieszczenia: 2016-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
  al. Kromera 44 44
  51-163 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3272100, 071 3272119, fax. 71 3272350
  REGON: 93086261200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkikm.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów, drukarki igłowej oraz akcesoriów komputerowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów, drukarki igłowej oraz akcesoriów komputerowych. Zamówienie obejmuje pięć części: Część nr I - Dostawa komputerów mini PC z systemem Windows 7 Professional lub równoważnym - 25 sztuk Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie parametrów przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1a Część nr II - Dostawa kabli zasilających (przejściówek) - 40 sztuk Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie parametrów przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1b Część nr III - Dostawa adapterów (przejściówek) - 40 sztuk Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie parametrów przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1c Część nr IV - Dostawa myszy komputerowych bezprzewodowych - 5 sztuk Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie parametrów przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1d. Część nr V - Dostawa drukarki igłowej - 1 sztuka Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie parametrów przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1e.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Kwoty wadium wynoszą: dla części nr I - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) dla części nr II - V Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga, aby kwota wadium wnoszona w formie pieniężnej była na wskazanym poniżej koncie Zamawiającego do terminu składania ofert czyli 04.07.2016 r. do godz. 12.00 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu,poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,gwarancjach bankowych,gwarancjach ubezpieczeniowych,poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 539 ze zm.). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy PKO BP S.A., nr konta 35 1020 5226 0000 6102 0416 5064 z dopiskiem:Wadium - przetarg nieograniczony na dostawę komputerów, drukarki igłowej oraz akcesoriów komputerowych 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 11 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta uznana została jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego 10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach