Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i oprogramowania dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7232281 , fax. 076 7232905
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  ul. Sejmowa 5A 5A
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7232281, fax. 076 7232905
  REGON: 39063479300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.legnica.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i oprogramowania dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i oprogramowania dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w tym wzorze umowy. 1. Zamówienie składa się z trzech części: a) Zadanie nr 1: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego oraz oprogramowania; b) Zadanie nr 2: Dostawa i montaż urządzeń sieciowych i serwerowych oraz oprogramowania do zarządzania siecią i wykonywania kopii zapasowych; c) Zadanie nr 3: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla osób niepełnosprawnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty: a) Dla zadania nr 1 w załączniku nr 6 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy, b) Dla zadania nr 2 w załączniku nr 6a do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy, c) Dla zadania nr 3 w załączniku nr 6b do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.legnica.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach