Przetargi.pl
Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem w ramach zadania: Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7212100 , fax. 076 7212115
 • Data zamieszczenia: 2016-04-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Legnicy
  pl. Słowiański 8 8
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7212100, fax. 076 7212115
  REGON: 39064725100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bip.legnica.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem w ramach zadania: Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem jak niżej: 1.Komputer przenośny 15,6 cali - 7 szt. 2.Komputer biurkowy - 20 szt. 3.Sieciowa drukarka monochromatyczna z dupleksem A4- 12szt. 4.Wielofunkcyjna drukarka monochromatyczna A3- szt. 2 5.Wielofunkcyjna drukarka laserowa A4- szt. 4 6.Drukarka laserowa A4- 1 szt. 7.Przenośna drukarka atramentowa - 1szt. 8.Monitor LCD - 24 cale - 9 szt. 9.Monitor dotykowy - 1 szt. 10.Monitor 18,9 - 19 cali - 5 szt. 11.Tablet - szt. 2 12. Router - 2szt. 13.Dysk HDD - Dyski dedykowane do serwera HP ProLine ML 350G6 - rozbudowa serwera, dyski wraz z kieszenią do serwera - 6 szt. 14.Dysk HDD Dyski dedykowane do macierzy IBM STORWIZE V3700 - 6099-24C - rozbudowa macierzy kompatybilny z dyskami Seagate Savvio 10K6 SAS- 600GB 6GB/S ST600MM0006, dyski wraz z kieszenią do macierzy - 4 szt. 15.Skaner A4 - 3szt. 16.Pamięć RAM 4 GB do komputerów biurkowych oferowanych w niniejszym postępowaniu - 3szt. 17.Przełącznik (SWITCH) gigabitowy - 2szt. 18.Microsoft Office 2013 Home and Business - dla użytkowników domowych i małych firm 32-bit/x64 Polish - 6 szt. 19.Bezprzewodowa karta sieciowa USB - 1 szt. 20.Bateria do laptopa HP ProBook 4540s - 1 szt. 21.Bateria do laptopa HP ProBook 4530s - 1szt. 22.Bęben światłoczuły Black do drukarki OKI C822 - 1szt. 23.Bęben światłoczuły do drukarki OKI B431 - 4 szt. 24.Bęben światłoczuły Yellow do drukarki OKI MC 851 DN+ - 1 szt. 25.Bęben światłoczuły Magenta do drukarki OKI MC 851 DN + - 1 szt. 26.Bęben światłoczuły Cyan do drukarki OKI MC 851 DN + - 1 szt. 27.Bęben światłoczuły Black do drukarki OKI MC 851 DN + - 2szt. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3.000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowa gwarancja - na komputery przenośne i komputery biurkowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.bip.legnica.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach