Przetargi.pl
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. pn.: -Kompleksowe ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne dla Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Część I - KOMUNIKACJA-

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-800 Lubań, ul. Lwówecka 8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7222229, 7222329 , fax. 075 7224633
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Lwówecka 8 8
  59-800 Lubań, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7222229, 7222329, fax. 075 7224633
  REGON: 23090730200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgiuk.luban.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 100% własności Gminy Miejskiej Lubań

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. pn.: -Kompleksowe ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne dla Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Część I - KOMUNIKACJA-
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w skład którego wchodzą następujące części zamówienia: CZĘŚĆ I - KOMUNIKACJA, w tym: Zadanie 1 - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zadanie 2 - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Kierowców i Pasażerów. Zadanie 3 - Usługa Assistance na terytorium RP . Szczegółowy opis zamówienia określony jest w załączniku nr I do niniejszego SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665161001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgiuk.luban.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach