Przetargi.pl
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla zadania pod nazwą Rewitalizacja parku miejskiego - etap I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Gmina Syców ogłasza przetarg

 • Adres: 56-500 Syców, ul. Mickiewicza 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 62 785 51 15 , fax. 62 7855104
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Syców
  ul. Mickiewicza 1 1
  56-500 Syców, woj. dolnośląskie
  tel. 62 785 51 15, fax. 62 7855104
  REGON: 25085537000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sycow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla zadania pod nazwą Rewitalizacja parku miejskiego - etap I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu dla zadania pod nazwą Rewitalizacja parku miejskiego - etap I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Kod CPV 79 21 20 00-3 Tytuł projektu : REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO - ETAP I Nr RPDS.09.01.00-02-240/09-00 Opis projektu : Rewitalizacja Parku Miejskiego w Sycowie , w skład której wchodzi budowa, rozbudowa i przebudowa elementów składowych parku położonego na działkach nr 381, 382, 386, 387, w Park w granicach własności gminy zajmuje powierzchnię 212 627 m2 (ok. 20 ha), w tym: - drogi istniejące: ok. 17 035 m2 (w tym do modernizacji: 12 046 m2, do likwidacji: 4 989 m2); powierzchnia dróg do budowy od podstaw: 14 236 m2. - tereny zielone: ok. 173 267 m2 (w tym powierzchnia rowów melioracyjnych: ok. 5 366 m2, długość ok. 2 608 m) - staw: ok. 15 166 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ -Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 http:rpo.dolnyslask.pl w zakładce - wytyczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 792120003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sycow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach